เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเรือมังกร ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเรือมังกร
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกเรียนวิชาภาษาจีน
ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม
เวลา : 13.50 – 14.40 น. (คาบเรียนที่ 6)

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างถูกต้อง ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยแสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม
ให้นักเรียนชมวิดีทัศน์ประวัติความเป็นมา กิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น ในเทศกาลขนมบ๊ะจ่าง เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจถึงเทศกาลอย่างแท้จริง จากนั้นให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับเทศกาล และให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม ทำการแสดงความเป็นมาเกี่ยวกับเทศกาลโดยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทศกาล ( ขนมบ๊ะจ่าง เรือมังกร เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ) และท้ายสุดจะมีการมอบรางวัลให้นักเรียนในกลุ่มที่มีการแสดงดีเด่น