เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17
ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 06.00 – 17.00 น.
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความสามารถทางด้านวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อได้แนวทางการศึกษาต่อเข้าคณะแพทยศาสตร์

ลักษณะกิจกรรม
นักเรียนจำนวน 2 คน คือ นายศุภชัย โภทชงรัก ชั้น ม.6/2 และ นายกฤตนันท์ คล้ายสุวรรณ์
ชั้น ม.6/3 จะทำการสอบแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา