เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557

งานวัดและประเมินผลประชาสัมพันธ์เชิญชวน
อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
จัดทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ : ครู อาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์คะแนน : ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก สทศ.
หากผู้เข้าสอบได้รับผลคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามที่ สทศ. กำหนด จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับ O-NET Item Bank

อาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.กฤษดา นรินทร์ ม.4/4

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_890-ทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ .pdf