เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ณ โรงเรียนมัธยมปักกิ่ง 39 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 12-22 กรกฎาคม พ.ศ.2557

นักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน กลุ่ม 1 จำนวน 6 คน
นายคชาพล อุปพงศ์ ม.6/2
นายนิธิ จรัญวงศ์ ม.6/2
นางสาววาสนา จูสวัสดิ์ ม.6/2
นางสาวธิติพร สุขปิติ ม.6/3
นางสาวปภาวี ศิริสุนทร ม.6/4
นายสรสิช ธานะวาทิก ม.6/4

นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาจีน กลุ่ม 2 จำนวน 5 คน
นายธนวัฒน์ เทศประทีป ม.6/1
นายกรภัทร์ อุรุเอกโอฬาร ม.6/2
นายพัทระ พึ่งฉ่ำ ม.6/2
นางสาวเกวลี กังวานสิทธิ์ ม.6/3
นางสาวสุชานันท์ ป้อมประยูร ม.6/4


อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ Tian Sheng Quan
อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ อาจารย์ชญาพร ตั้งวันเจริญ