เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557
เวลา 08.00 น. - 10.10 น.
ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม