เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา
จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในวันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557
เวลา 13.50 – 15.45 น. (คาบ 6-7)
สถานที่ : สนามเด็กเล่นอาคารประถมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเล่น การใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นได้อย่างถูกวิธี
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น การใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ลักษณะกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้นอกเหนือจากทักษะกีฬาที่ได้เรียนจากห้องเรียน เป็นการนำลักษณะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทางด้านกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการเล่นของเด็กในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเล่นเครื่องเล่น ถ้าผู้เรียนไม่รู้วิธีการเล่นที่ถูกวิธีอาจทำให้ได้รับอันตราย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนักเรียนยังช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเพราะเด็กจะเล่นตามความคิดของเขาเองทำให้เกิดอันตรายจากการเล่นที่ผิดวิธีบ่อยครั้ง นักเรียนยังต้องการคำแนะนำการเล่นที่ถูกวิธี โครงการในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพื่อลดอุบัติเหตุจากการเล่นและวิธีการป้องกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง