เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย”
ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.6
ณ ห้องประชุมเกี้อกูล ทาสิทธิ์ หอประชุมเล็ก อาคารหอประชุม และ ใต้อาคาร 6

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานและเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นตัวอย่างการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพต่างๆ
5. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การให้ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ภายในระดับชั้น

ลักษณะกิจกรรม
1. กิจกรรมในระดับชั้น ( 30 ก.ค. – 26 ส.ค. 57)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย”
กำหนดการ
30 ก.ค. 57 ชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันพร้อมกับแจกกระดาษขนาด A4
6 ส.ค. 57 ส่งผลงานเข้าประกวด
15 ส.ค. 57 ประกาศผลรางวัล 3 รางวัล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การแข่งขันTalk Show “สร้างชาติให้ก้าวไกล ด้วยภูมิปัญญาไทยของเรา”
กำหนดการ
8-15 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
21 ส.ค. 57 ทำการแข่งขันพร้อมประกาศผลรางวัล 3 รางวัล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การแข่งขันการโต้วาที “วิทยาศาสตร์หรือจะสู้ภูมิปัญญาไทย”
กำหนดการ
19 ส.ค. 57 คาบ 1-2 รอบคัดเลือก
26 ส.ค. 57 คาบ 1-2 รอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลรางวัล 3 รางวัล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย”
กำหนดการ
20 ส.ค. 57 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คาบกิจกรรมสนทนายามเช้า
21 ส.ค. 57 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คาบกิจกรรมสนทนายามเช้า
22 ส.ค. 57 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คาบกิจกรรมสนทนายามเช้า
หลังจากจัดกิจกรรมจะประกาศผลรางวัล 3 รางวัล ทุกระดับชั้น

2. กิจกรรมภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ( 1 ก.ย. 57)
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆในหัวข้อวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย แต่ละฐานใช้เวลา 20
นาที ผู้จัดกิจกรรมเป็นอาจารย์และอาสาสมัครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งแบ่งกิจกรรม 8 ฐาน ดังนี้
1. ของเล่น
2. ของใช้
3. ที่อยู่
4. ยานพาหนะ
5. เสื้อผ้า
6. สมุนไพร
7. อาหาร
8. การแสดง