เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ ม.1 “เรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ย้อนอดีตชาติไทย ณ เมืองโบราณ”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1
“เรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ย้อนอดีตชาติไทย ณ เมืองโบราณ”
ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557
ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร และ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
โดยมีอาจารย์พรพรรณ อัศวพัชระ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บรรยากาศ การพยากรณ์ การเตือนภัยธรรมชาติ และการเฝ้า
ระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ อาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรสมัยโบราณ
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่

ลักษณะกิจกรรม
อาจารย์และนักเรียนเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้อุตุนิยมวิทยา สนามตรวจอากาศ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ