เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
--------------------------------------------------------------------------------
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2548

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งอาจารย์ ค่าจ้างวุฒิปริญญาตรีเดือนละ 15,360 บาท และวุฒิปริญญาโท 21,170 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- ภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

2.2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,900 บาท ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย / มัธยมศึกษาตอนต้น / ประถมศึกษา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อรับ “แบบฟอร์มใบสมัคร” ที่ห้องธุรการอาคารอำนวยการ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี และห้องธุรการ อาคาร 1 โครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตฯ บางเขน หรือดาวน์โหลดที่ www.mp.kus.ku.ac.th ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3845-8701-5


4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและ ลงนามด้วยลายมือของตนเอง
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไว้ครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
4.3 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และใบคะแนนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด
4.4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่นสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น
4.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
4.7 ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน ซึ่งรู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์ม ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หากรับราชการทหารหรือตำรวจ ต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอกหรือ ร้อยตำรวจเอก พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
4.8 เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2479

5. เกณฑ์การคัดเลือก

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

6. กำหนดการคัดเลือก

จะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_937-ประกาศรับสมัครงาน.pdf