เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

** ผู้สนใจและสอบถามราละเอียดเพิ่มเติม **
- ทางเว็บไซต์โรงเรียน : http://www.mp.kus.ku.ac.th
** ติดต่อสอบถาม : ตามวัน/เวลาราชการ **
- ห้องประชาสมัพันธ์ ชั้น 1 และห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิต ฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี โทร. 0-3845-8777 , 0-3845-8701-3 ต่อ 0 , 4202
- ห้องธุการ อาคาร 2 โรงเรียนสาธิต ฯ บางเขน
โทร.0-2942-8811 , 0-2942-8800-9 ต่อ 131

http://www.cctvlnf.com

** วัน / เวลา / สถานที่สอบ **
- ทางโรงเรียนจะประกาศและแจ้งให้ทราบต่อไป