เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน University Schools,Colorado USA. ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 2554

งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน University Schools,Colorado USA. โดยรับนักเรียนระดับชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ ฯ รุ่นที่ 2 ณ University Schools,Greeeley, USA. เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ :
ผ.ศ.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ ประธานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 89 7861 281
E-Mail : kanda_s@hotmail.com

http://www.cctvlnf.com

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ :
โทรศัพท์ 0 3845 8701-5 ต่อ 4206,4204
โทรสาร 0 3821 4580