เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ The 1st International Student Forum (ISF 2011)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ The 1st International Student Forum (ISF 2011)
จัดขึ้นที่ โรงเรียนมัธยม Ritsumeikan uji Junior & Senior High School ในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2554
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญนักเรียนจาก 20 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นศึกษาปัญหา และนำเสนอแนวคิดร่วมกัน ในหัวข้อที่ว่า “การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันระหว่างเยาวชนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการตระหนักรู้ต่อ การเป็นสังคมประชาคมโลก เพื่อจะนำไปสู่การอุทิศตนของเยาวชนให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมระหว่างกันและธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพในศตวรรษที่ 21 นี้ได้อย่างไร” 鳄鱼皮批发
鳄鱼皮现货
鳄鱼皮
鳄鱼皮具批发
https://shop116272207.taobao.com

**** หัวข้อย่อยในการอภิปรายร่วมกันมี 5 หัวข้อ คือ
-Environmental Sustainability ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
-Nuclear Disarmament การลดอาวุธนิวเคลียร์
-Economic Inequality and Development การพัฒนาและลดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ
-Bridging Cultures การถ่ายโอนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
-Reflection on history การสะท้อนประวัติศาสตร์ของตน

http://www.cctvlnf.com


****สนใจ! ติดต่อสอบถาม/คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :