เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิตฝึกสอนจาก University of Northern Colorado, U.S.A.

งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ต้อนรับอาจารย์และนิสิตฝึกสอนจาก สาขาการสอนมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ University of Northern Colorado (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อฟังการบรรยายการบริหารโครงการการศึกษาพหุภาษาในภาพรวม , ศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ ห้องเรียนนักเรียน CS ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 8.00 น. - 12.00 น. จำนวน 14 ท่าน ดังนี้
1.Ms.Julie Lorena Hanebrink (นิสิต)
2.Ms.Ashley J Park (นิสิต)
3.Ms.Kayla Nicole Tormohlen (นิสิต)
4.Ms.Katherine Rae Anzlovar (นิสิต)
5.Mr.Martin Alonzo Diaz (นิสิต)
6.Ms.Damiella Marie Orth (นิสิต)
7.Ms.Amanda Beth Meltzer (นิสิต)
8.Ms.Anna Lakey Biglen (นิสิต)
9.Mr.Anthony Scott Grabau (นิสิต)
10.Ms.Karisa Lin Rossman (นิสิต)
11.Ms.Christine Tomoko Ogawa (นิสิต)
12.Mr.Joseph Michael Tort (อาจารย์)
13.Ms.Valerie Ann Middleton (อาจารย์)
14.Ms.Chery Ann Weeks (อาจารย์)