เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครนักเรียน โครงการเรียนภาษาแบบเข้มฯ ณ Beijing Union University, Beijing, China ระหว่างวันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2554

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ศึกษาความเป็นอยู่และการศึกษาของประเทศที่ใช้ภาษาโดยตรง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีอาจารย์ของโครงการการศึกษาพหุภาษาร่วมเดินทางและดูแลนักเรียนตลอดการเดินทาง ซึ่งในภาคต้น ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจึงได้จัดโครงการ ดังต่อไปนี้

- โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8 - 27 ตุลาคม 2554 ระยะเวลา 20 วัน
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ 60,900 บาท

*** รายละเอียดเพิ่มเติม ***