เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม"การวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบการทำวิจัย)"

งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดโครงการอบรม"การวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบการทำวิจัย)"
ในวันอังคาร ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ
โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา


ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม ตามวันและเวลาดังกล่าว
พร้อมลงทะเบียน ที่เว็บไซต์