เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์
เรื่อง การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 4
จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับบริษัท เอดูพาร์ค
ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมการอบรม อาจารย์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทั้งหมด 11 คน ดังนี้
1. อาจารย์เอกสิทธิ์ รุ่งเบญจวรรณ
2. อาจารย์สุจินดา เอี่ยมโอภาส
3. อาจารย์สุภมาส เจริญเหล่า
4. อาจารย์ศิริรัตน์ ถนอมพวก
5. อาจารย์กฤษดา นรินทร์  
6. อาจารย์บงกชรัตน์ สมานสินธุ์
7. อาจารย์ชมพูนุท วนสันเทียะ
8. อาจารย์ดวงใจ เจริญสุข
9. อาจารย์วิภาวี ใจกว้าง
10. อาจารย์อรณิชา ภูษิตขจร
11. อาจารย์ตันติกร สว่างศรี
  
ลักษณะการอบรม เป็นการอบรมเชิงบรรยาย โดยมีวิทยากรหลัก เป็นคนเกาหลี บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และคุณภูดิท พรรักษมณี เป็นวิทยากรที่แปลเป็นภาษาไทย เนื้อหาในการอบรมจะเน้นเทคนิคการสอนและวิธีการอธิบายโจทย์ปัญหาที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย และสนุกสำหรับผู้เรียน เน้นกระบวนการคิดหาเหตุผลมากกว่าการท่องจำ และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งเป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Devolopment หรือ OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ที่จะใช้ความรู้และทักษะเพื่อเผชิญกับโลกในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า ขีดความสามารถของเด็กไทยโดยรวมที่สะท้อนจากผลการประเมินของ PISA ในปี 2009 ทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ น่าเป็นห่วงมาก และผลการประเมิน PISA นั้น สามารถทำนายแนวโน้มของประเทศนั้นๆ ว่าจะแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ได้ดีแค่ไหนในอนาคต แต่ละประเทศจะเป็นยังไงในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า การอบรมในครั้งนี้จึงทำให้อาจารย์ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใน 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

Replica Watches
Breitling Replica
Replica Watches
Omega Replica
Tag Heuer Replica
Tag Heuer Replica Watches