โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553

มัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที)
จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต)
ภาษาไทย
4
2
คณิตศาสตร์
5
2..5
วิทยาศาสตร์
4
2
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
2.5

สุขศึกษาและพลศึกษา

_____สุขศึกษา

_____พลศึกษา

 

2

1

 

1

0.5

ศิลปะ

_____ทัศน์ศิลป์

_____ดนตรีและนาฏศิลป์

 

1

1

 

0.5

0.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

1

ภาษาต่างประเทศ

_____ภาษาอังกฤษ

 

5

 

2.5

รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
30
15
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
_____จีน / ญี่ปุ่น
3
1.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
_____กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
3
1.5
_____กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน
1
0.5
_____กิจกรรมแนะแนว
1
0.5
_____กิจกรรมบริการสังคม
นอกเวลา 54 คาบ (45 ชั่วโมง)
รวมจำนวนคาบ
38
19

 

 
ภาคปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที)
จำนวนหน่วยกิต (1 คาบ= 0.5 หน่วยกิต)
ภาษาไทย
4
2
คณิตศาสตร์
5
2..5
วิทยาศาสตร์
4
2
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5
2.5

สุขศึกษาและพลศึกษา

_____สุขศึกษา

_____พลศึกษา

 

2

1

 

1

0.5

ศิลปะ

_____ทัศน์ศิลป์

_____ดนตรีและนาฏศิลป์

 

1

1

 

0.5

0.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

1

ภาษาต่างประเทศ

_____ภาษาอังกฤษ

 

5

 

2.5

รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
30
15
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
_____จีน / ญี่ปุ่น
3
1.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
_____กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
3
1.5
_____กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน
1
0.5
_____กิจกรรมแนะแนว
1
0.5
_____กิจกรรมบริการสังคม
นอกเวลา 54 คาบ (45 ชั่วโมง)
รวมจำนวนคาบ
38
19

 


ที่มา : หนังสือ "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่2"