โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553