โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553