โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553

ประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที)
จำนวนชั่วโมง / ปี
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

_____สุขศึกษา

_____พลศึกษา

 

1

2

 

26

52

ศิลปะ

_____ทัศน์ศิลป

_____ดนตรีและนาฏศิลป์

 

3

2

 

78

52

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

_____การงานอาชีพ

_____เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1

1

 

26

26

ภาษาต่างประเทศ

_____ภาษาอังกฤษ

_____ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น

 

3

-

 

78

-

รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
33
858
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
3
78
กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน
1
26
กิจกรรมทักษะการศึกษาค้นคว้า
กิจกรรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์
-
-

กิจกรรมบริการสังคม

 

รวมจำนวนคาบ

(นอกเวลา 60 คาบ = 50 ชั่วโมง)

5

38

130

988ที่มา : หนังสือ "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่2"