โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา พุทธศักราช 2553

ประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม
จำนวนคาบ / สัปดาห์ (1 คาบ= 50 นาที)
จำนวนชั่วโมง / ปี
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

_____สุขศึกษา

_____พลศึกษา

 

1

2

 

26

52

ศิลปะ

_____ทัศน์ศิลป

_____ดนตรีและนาฏศิลป

 

2

1

 

52

26

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

_____การงานอาชีพ

_____เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1

1

 

26

26

ภาษาต่างประเทศ

_____ภาษาอังกฤษ

_____ภาษาจีน / ภาษาญี่ปุ่น

 

5

3

 

130

78

รวมจำนวนคาบวิชาสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
33
858
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสนทนายามเช้าและทักษะชีวิต
3
78
กิจกรรมอิสระและพัฒนาตน
1
26
กิจกรรมทักษะการศึกษาค้นคว้า
-
-
กิจกรรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์
1
26

กิจกรรมบริการสังคม

 

_รวมจำนวนคาบ

(นอกเวลา 72 คาบ = 60 ชั่วโมง)

10

38

260

988ที่มา : หนังสือ "พหุภาษา...ก้าวสู่ทศวรรษที่2"