บุคลากร


คณะกรรมการดำเนินโครงการ
 • นางสาวศศิธร จ่างภากร

  ที่ปรึกษา

 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธานคณะกรรมการ

 • นางศรีสุดา ไกรวพันธุ์

  กรรมการ

 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  กรรมการ

 • นางสุปรีดา ญาณภิรัต

  กรรมการ

 • นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

  กรรมการ

 • นางสาววนิตตา สีทองคำ

  กรรมการ

 • นางสาวรวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์

  กรรมการ

 • นายปรัชญา จันตา

  กรรมการ

 • นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ

  กรรมการ

 • นางสาวสิริวรรณ วสีไพสิฐ

  กรรมการ

 • นายสุเนตร ไชยพรรณนา

  กรรมการ

 • นายปรัชญา เนียมทอง

  กรรมการ

 • นางสุภมาส เจริญเหล่า

  กรรมการ

 • นายทิวา จินตกานนท์

  กรรมการ

 • นางฐิตยา ศกุนตะมาลิก

  กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวปารมี ศรีบุญทิพย์

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • นายสมยศ เดชะ

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ