บุคลากร


คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นางฐิตยา ลิมพะสุต

  รองประธาน

 • นายปรัชญา จันตา

  กรรมการ

 • นางสาวรวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์

  กรรมการ

 • นายปรัชญา เนียมทอง

  กรรมการ

 • นางสาวสิริวรรณ วสีไพสิฐ

  กรรมการ

 • นางสาวพรพรรณ พิมพ์ใจ

  กรรมการและเลขานุการ

 • นางพิมพ์ใจ ละออง

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ