บุคลากร


คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
 • นางสาวศศิธร จ่างภากร

  อุปนายกสมาคม

 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  กรรมการกลาง

 • นางศรีสุดา ไกรวพันธุ์

  กรรมการฝ่ายปฏิคม

 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  กรรมการฝ่ายการศึกษา

 • นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

  กรรมการฝ่ายการศึกษา

 • นางเนตรนลิน แหล่ป้อง

  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

 • นายปรัชญา เนียมทอง

  กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

 • นายทิวา จินตกานนท์

  กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

 • นางสาวโอบปิ่น สุวรรณทัต

  กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวอรทิพย์ อังศุธรรังสี

  กรรมการฝ่ายทะเบียนและ
  ผู้ช่วยเลขานุการ