บุคลากร


คณะกรรมการโครงการการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง
 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นายปรัชญา จันตา

  ที่ปรึกษา

 • กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวบงกชรัตน์ สมานสินธุ์

  ประธานโครงการ

 • นางสาวจิตรานนท์ สินประเสริฐ

  กรรมการ

 • นายกฤษดา นรินทร์

  กรรมการ

 • นางสาววิภาวี ใจกว้าง

  กรรมการ

 • นายปวริศ มินา

  กรรมการ

 • นายจักรี สว่างไพร

  กรรมการ

 • นายจีรพนธ์ ก้อนแก้ว

  กรรมการ

 • นายสุริยันต์ จันทิพย์

  กรรมการ

 • นางสาวญาณี เพชรแอน

  เลขานุการ

 • นายอิทธิพล คำพฤกษ์

  ผู้ช่วยเลขานุการ