บุคลากร


คณะกรรมการศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้
 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นางกุลภาวี วงษ์แสวง

  ประธาน

 • นางเนตรนลิน แหล่ป้อง

  กรรมการ

 • นางสาวเบญจา อยู่ศรี

  กรรมการ

 • นางสาวอัยย์ชัญญา วัฒนพิสิฐ

  กรรมการ