บุคลากร


คณะกรรมการงานวัดและประเมินผล
 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นายกฤษดา นรินทร์

  หัวหน้างาน

 • นางสาววิริยา ศรีวิรัญ

  กรรมการ

 • นางสาวศันสนีย์ ตาทิน

  กรรมการ

 • นางสาวอรจิรา สุวรรณเมฆ

  กรรมการ

 • นางสาวปิยวรรณ สุวรรณโณ

  กรรมการ

 • นางสาวอรณิชา ภูษิตขจร

  กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวเบญญาภา ยิ้มจั่น

  เจ้าหน้าที่ประจำงาน
  วัดและประเมินผล