บุคลากร


คณะกรรมการงานทะเบียนและประมวลผล
 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นางสุภมาส เจริญเหล่า

  หัวหน้างาน

 • นางสาวปิยวรรณ สุวรรณโณ

  กรรมการ

 • นางสาวรุ่งวิไล พูนศักดิ์ขจร

  กรรมการ

 • นายสมยศ เดชะ

  กรรมการ

 • พิชญ์จิรา พัฒนสิทธิพงศ์

  เจ้าหน้าที่ประจำงาน
  ทะเบียนและประมวลผล

 • นางสาวขนิษฐา แสงจันทร์

  เจ้าหน้าที่ประจำงาน
  ทะเบียนและประมวลผล