บุคลากร


คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นางสุปรีดา ญาณภิรัต

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวปารมี ศรีบุญทิพย์

  ประธาน

 • นางสาววนิตตา สีทองคำ

  กรรมการ

 • นางสาวรวีนาถ ณรงค์สรศักดิ์

  กรรมการ

 • นายปรัชญา จันตา

  กรรมการ

 • นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีกล่ำ

  กรรมการ

 • นางรุ่งทิพย์ เสาะด้น

  กรรมการ

 • นางสาวอรจิรา สุวรรณเมฆ

  กรรมการ

 • นางจารุวรรณ กิตติภาดากุล

  เลขานุการ

 • นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยเหลือ

  ผู้ช่วยเลขานุการ