บุคลากร


คณะกรรมการงานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

  ประธาน

 • นายธรรมนูญ   รัตนมุง

  กรรมการ

 • นางสาวชมพูนุทท์  สุวรรณชัย

  กรรมการ

 • นางยอดสวรรค์  อิกูจิ

  กรรมการ

 • นางสาวรัตน์ติมา อมรสินธุ์

  กรรมการ

 • นางสาวอัจฉรา  อินมอญ

  กรรมการ

 • Mr. Andrew  Parker

  กรรมการ

 • Mr. Giks  Clark

  กรรมการ

 • Ms. Mary  Elwell     

  กรรมการ

 • Ms. Kaori   Morii

  กรรมการ

 • Ms. Kana  Omae

  กรรมการ

 • Mr. Sheng  Quan  Tian 

  กรรมการ

 • Ms. Li  Juan

  กรรมการ

 • นางสาวบุปผา ชินพร

  กรรมการ

 • นายภคพล พิริยะเบญจวัฒน์

  กรรมการและเลขานุการ