บุคลากร


คณะกรรมการงานส่งเสริมการวิจัย
 • นางสาวสุมาลี กาญจนชาตรี

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวนิธิวรรณ เชาว์นิธิ

  ประธาน

 • นายสรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัติ

  กรรมการ

 • นางสาวนฤมล  เล็กคำด้วง

  กรรมการ

 • นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว

  กรรมการ

 • นางรุ่งทิพย์   เสาะด้น

  กรรมการ

 • นางสาวดวงนภา จั่นคำ

  กรรมการ

 • นายปวริส   มินา

  กรรมการ

 • นายธีรวัติ  รวงผึ้ง

  กรรมการ

 • นางสาววิภาวี  ใจกว้าง

  เลขานุการ