บุคลากร


คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน
 • นางสุปรีดา ญาณภิรัต

  ที่ปรึกษา

 • นางศรีสุดา ไกรวพันธุ์

  ประธาน

 • นางสาววนิตตา  สีทองคำ

  รองประธาน

 • นางสาวรวีนาถ  ณรงค์สรศักดิ์

  ประธานงานศึกษาเด็กประถมฯ

 • นางสาวสิริวรรณ  วสีไพสิฐ

  ประธานงานส่งเสริมศิลปวัฒนฯ

 • นายสุเนตร  ไชยพรรณา

  ประธานงานพัฒนากีฬา

 • นางรุ่งทิพย์  เสาะด้น

  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

 • นางสาวอรจิรา  สุวรรณเมฆ

  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2

 • นางสาวโอบปิ่น  สุวรรณทัต

  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

 • นางพัชราภรณ์  กัณหาทอง

  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

 • นางสาวมธุลีห์  เบ็ญจา

  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

 • นางสาวพรทิพย์  สมิงวรรณ

  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

 • นางสาวชมพูนุท  วนสันเทียะ

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • นางสาวกษิณา  ฤทธิ์ตรีคูณ

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • นางสาววราภรณ์  บุญประสิทธิ์

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • นางสาวดวงใจ  เจริญสุข

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • นางสาวสุจินดา  เอี่ยมโอภาส

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 • นางสาวศันสนีย์  ตาทิน

  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • นางสาวปารมี  ศรีบุญทิพย์

  หัวหน้าศูนย์บริการจิตวิทยาฯ

 • นายอัศวินทร์  เสียงลือชา

  หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

 • นางสาวณัฎฐ์วรินท์ หลำสวัสดิ์

  ผู้แทนงานสุขภาพอนามัย

 • นางสาวจุฬารัตน์  ชัยพิทักษ์

  เลขานุการ

 • นางสาวจิตรานนท์ สิินประเสริฐ

  ผู้ช่วยเลขานุการ