บุคลากร


คณะกรรมการศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ที่ปรึกษา

 • นางสุปรีดา ญาณภิรัต

  ที่ปรึกษา

 • นางศรีสุดา  ไกรวพันธุ์

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวปารมี ศรีบุญทิพย์

  ประธาน

 • นางจารุวรรณ กิตติภาดากุล

  กรรมการ

 • นางสาวจิตตโสภิณ วิปุลากร

  กรรมการ

 • นางสาวณัฐนรี คล้ายสาคร

  กรรมการ

 • นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยเหลือ

  กรรมการและเลขานุการ