บุคลากร


คณะกรรมการงานนักศึกษาวิชาทหาร
 • นางศรีสุดา ไกรวพันธุ์

  ที่ปรึกษา

 • นายปรัชญา เนียมทอง

  ที่ปรึกษา

 • นายอัศวินทร์ เสียงลือชา

  ประธาน

 • นายจักรี สว่างไพร

  กรรมการ