บุคลากร


คณะกรรมการงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน
 • นางศรีสุดา  ไกรวพันธุ์

  ที่ปรึกษา

 • นางสาวสิริวรรณ  วสีไพสิฐ

  ประธาน

 • นางสาวกษิณา  ฤทธิ์ตรีคูณ

  กรรมการ

 • นางสาวดวงนภา  จั่นคำ

  กรรมการ

 • นางสาวสุทิศา  น้ำขาว

  กรรมการ

 • นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ

  กรรมการ

 • นางสาวอารีพร  ศรีสุข

  กรรมการ

 • นายชิษณุพงศ์  บุญเฒ่า

  กรรมการ

 • ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์  ใจรื่น

  กรรมการ

 • นางสาวพรพรรณ  อัศวพชระ

  กรรมการ

 • นางสาวนิธิวรรณ เชาว์นิธิ

  กรรมการ

 • นางสาวอรณิชา  ภูษิตขจร

  กรรมการ

 • นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์

  กรรมการ

 • นายกมล  กิจผสมทรัพย์

  กรรมการ

 • นางสาววรรณพร พูลเจริญ

  กรรมการและเลขานุการ

 • นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ