บุคลากร


คณะกรรมการงานพัฒนากีฬา
 • นางศรีสุดา  ไกรวพันธุ์

  ที่ปรึกษา

 • นายสุเนตร ไชยพรรณา

  ประธาน

 • นางพัชราภรณ์ กัณหาทอง

  กรรมการ

 • จิราภรณ์ ป้องกันทรัพย์

  กรรมการ

 • นายอดิเรก วงศ์รส

  กรรมการ

 • นายทิวา จินตกานนท์

  กรรมการ

 • นายสรายุทธ ยอดยิ่งสมบัติ

  กรรมการ

 • ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ ใจรื่น

  กรรมการ

 • นายณัฐพล ไพฑูรย์

  กรรมการ