บุคลากร


คณะกรรมการกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน  
 • นางศรีสุดา  ไกรวพันธุ์

  ที่ปรึกษา

 • นางพัชราภรณ์ กัณหาทอง

  ประธานระดับประถมศึกษา

 • นายกฤษฏิ์ นิรุตติศาสตร์

  ประธานระดับมัธยมศึกษา

 • นางสาวภรภัทร ลมูลศิลป์

  กรรมการ

 • นางไปรยาทัศน์ รัชตะนาวิน

  กรรมการ

 • ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ ใจรื่น

  กรรมการ

 • นางสาวอัจฉรา อินมอญ

  กรรมการ

 • นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์

  กรรมการ

 • นางสาวจิตตโสภิณ วิปุลากร

  กรรมการ

 • นางสาวสุทิศา น้ำขาว

  กรรมการ

 • นางสาวจุฑามาศ วิเศษชู

  กรรมการ

 • นายธีรวัต รวงผึ้ง

  กรรมการ

 • นางวิยดา อุ่นอ่อน

  เลขานุการ

 • นางสาววรรณพร พูลเจริญ

  เลขานุการ