บุคลากร


คณะกรรมการงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • นางสาวศศิธร จ่างภากร

  ที่ปรึกษา

 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ที่ปรึกษา

 • นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์

  ประธาน

 • นายประมวล เจริญเหล่า

  กรรมการ

 • นายธรรมนูญ  รัตนมุง

  กรรมการ

 • นางยอดสวรรค์   อิกูจิ

  กรรมการ

 • นางสาววราภรณ์  บุญประสิทธิ์

  กรรมการ

 • นายอรรถนัย  สุขสวัสดิ์

  กรรมการ

 • นางสาวพรพรรณ  อัศวพัชระ

  กรรมการ

 • นางสาวปิยพร  วิเศษนคร

  กรรมการ

 • นางสาวอารีพร  ศรีสุข

  กรรมการ

 • นางสาวศิริรัตน์  ถนอมพวก

  กรรมการ

 • นายสุเนตร  ไชยพรรณา

  กรรมการ

 • นางสาวรัตน์ติมา  อมรสิน

  กรรมการ

 • นางสาวภัคชนัญ  เพ็งแช่ม

  กรรมการ

 • นางสาวสุทิศา  น้ำขาว

  กรรมการ

 • นางสาวภรภัทร  ลมูลศิลป์

  กรรมการ

 • นางสาวบุปผา ชินพร

  กรรมการ 

 • นางฐิตยา  ศกุนตะมาลิก

  เลขานุการ

 • นางสาวกัญญ์ชลา  เถาว์โท

  ผู้ช่วยเลขานุการ