บุคลากร


คณะกรรมการงานราชการส่วนกลาง
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นางฐิตยา  ศกุนตะมาลิก

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 • นายปรัชญา  เนียมทอง

  หัวหน้างานอาคารสถานที่

 • นางสาวศิริรัตน์ ไชยชาญพันธ์

  หัวหน้างานสุขภาพอนามัย

 • นายทิวา  จินตกานนท์

  หัวหน้างานสวัสดิภาพฯ

 • นายอรรถนัย  สุขสวัสดิ์

  หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์

 • นางสาววิริยา  ศรีวิรัญ

  หัวหน้างานสหกรณ์ทดลอง

 • นางสาวพรทิพย์  สมิงวรรณ

  หัวหน้างานโภชนาการ

 • นายเผดิม   รอดอยู่

  หัวหน้างานผลิตเอกสารและตำรา

 • นางสาวชนานาง  ศิริวัฒนะ

  หัวหน้างานพัสดุ

 • นายปุญญ์ชนม์  พัทธ์ฐิติโชติ

  หัวหน้างานยานพาหนะ

 • นางสาวบุปผา  ชินพร

  เลขานุการ

 • นางสาวอรทัย  สำราญจิตต์

  ผู้ช่วยเลขานุการ