บุคลากร


คณะกรรมการงานการเงิน ข้อมูล และงบประมาณ
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นางสาวศิริวรรณ อำพนธ์

  กรรมการ

 • นางสาวชนิตสิรี ผาสุข

  กรรมการ

 • นางกนกวรรณ แสงหิรัญ

  กรรมการ

 • นางจิตสุภา  ฉุยอุดม

  กรรมการ

 • นางศันสนีย์ เกตุโสภณกูล

  กรรมการ

 • นางสาวพัดชา  คมคาย

  กรรมการ

 • นางจิราภรณ์ ทองเปล่ง

  กรรมการ

 • นางสาวอนุสรา  ชินวังโส

  กรรมการ