บุคลากร


คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นางฐิตยา  ศกุนตะมาลิก

  หัวหน้า

 • นายธีรวัต  รวงผึ้ง

  รองหัวหน้า

 • นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์

  กรรมการ

 • นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว

  กรรมการ

 • นายพฤทธินันท์

   กมลาสน์ ณ อยุธย
  กรรมการ

 • กมลวรรณ  ปกรณ์ขจรนาวิน

  กรรมการ

 • นางอนันตา  สุทธิเจริญ

  กรรมการ

 • นางสาวพจนีย์  อินทมาพลอย

  เลขานุการ