บุคลากร


คณะกรรมการงานอาคารสถานที่
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นายปรัชญา เนียมทอง

  หัวหน้า

 • นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์

  กรรมการ

 • นายสรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัติ

  กรรมการ

 • นายอรรถนัย  สุขสวัสดิ์

  กรรมการ

 • นายณัฐพล  ไพฑูรย์

  กรรมการ

 • สิบตรีทวี  สุทธิเจริญ

  กรรมการ

 • นายกิตติวัฒน์  กล่อมเกลี้ยง

  กรรมการ

 • นายปุญญ์ชนม์  พัทธ์ฐิติโชติ

  เลขานุการ

 • นายกมล  กิจผสมทรัพย์

  ผู้ช่วยเลขานุการ