บุคลากร


คณะกรรมการงานโสตทัศนูปกรณ์
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นายปรัชญา เนียมทอง

  หัวหน้า

 • นางสาวอารีพร ศรีสุข

  กรรมการ

 • นายกมล กิจผสมทรัพย์

  เลขานุการ