บุคลากร


คณะกรรมการงานสุขภาพอนามัย
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นางสาวศิริรัตน์ ไชยชาญพันธ์

  หัวหน้า

 • นางสาวศิริอัมพร เอี่ยมงาม

  กรรมการ

 • นางสาวณัฎฐ์วรินท์ หลำสวัสดิ์

  กรรมการ

 • นางสาวญาณี เพชรแอน

  กรรมการ

 • นางสาวทวีภรณ์ มีเพียร

  กรรมการ

 • นางสาวภาวิณี นวลเจริญ

  เลขานุการ