บุคลากร


คณะกรรมการงานบริการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นายอรรถนัย  สุขสวัสดิ์

  หัวหน้า

 • นายสมยศ  เดชะ

  กรรมการ

 • นายชิษณุพงศ์  บุญเฒ่า

  กรรมการ