บุคลากร


คณะกรรมการงานสหกรณ์ทดลองฯ
 • นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีกล่ำ

  ที่ปรึกษา

 • นางสาววิริยา  ศรีวิรัญ

  หัวหน้า

 • นางสาวธัญชนก  น้อยเจริญ

  กรรมการ

 • นางสาววราพรรณ  เจนจิตร์

  กรรมการ

 • นางสาวสุจินดา  เอี่ยมโอภาส

  กรรมการ

 • นางวารุณี   ทองแดง

  กรรมการ

 • จิราภรณ์ ป้องกันทรัพย์

  กรรมการ

 • นางสาวสาธิยา  ประทุมทอง

  กรรมการ

 • นางอัมพร  เนตรอำพร

  กรรมการ

 • นางสาวนิรชร  คุลี

  เลขานุการ