บุคลากร


คณะกรรมการงานโภชนาการ
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นางสาวพรทิพย์   สมิงวรรณ

  หัวหน้า

 • นายปุญญ์ชนม์   พัทธ์ฐิติโชติ

  กรรมการ

 • นางสาวจิราภรณ์  สุภาผล

  เลขานุการ