บุคลากร


คณะกรรมการงานยานพาหนะ
 • นางกรรณิการ์ ลิมพะสุต

  ประธาน

 • นายปุญญ์ชนม์  พัทธ์ฐิติโชติ

  หัวหน้า

 • นายสถิตย์  โมคบุรุษ

  กรรมการ

 • นายธนวัฒน์  รอดอยู่

  กรรมการ

 • นายพิเชฐ  เนตรแสงสี

  กรรมการ

 • นายอิทธิ  พุ่มภักดี

  กรรมการ

 • นางสาวจิราภรณ์   สุภาผล

  เลขานุการ