ข่าวประชาสัมพันธ ... อ่านข่าวทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เ...
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการหนอนไหม ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 นักเ...
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม “เทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง (เทศกาลตว...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการติดแผ่นคำอธิษฐานเนื่องใน...
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา มีคว...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Acting Coach” ...
ห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ จัดโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560” ระหว่างวั...

 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำพานไหว้ครูในวันพุธที่...
งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2560 สำ...
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำวันพุธที่ 21 มิ...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “Acting Coach” สำหร...