T 1

   

 

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สาธิตเกษตร พหุภาษา กับโรงเรียนสาธิตเกษตร บางเขน ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพั...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาวิชาการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ภาคปลา...

กิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเ...

กิจกรรม : นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับมัธยมศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม Open House นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับมัธยมศึ...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ 2/2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.กรรณิการณ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวอวยพ...

กิจกรรม : นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับประถมศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม Open House นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับประถมศึ...

กิจกรรม : พิธีทำบุญครบรอบ15ปีโรงเรียน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปีโรงเรีย...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นป.4 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายกลางวันลูกเสือ...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิส...

กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ KUSMP11
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

กิจกรรม : KUSMP ARTS 2016
รายละเอียด :
     KUSMP ARTS 2016 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานหูกระจง...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Fukui University, Japan
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต...

กิจกรรม : การแสดงละครวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดการแสดงละครวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง"เห็นแก่ลูก" ดัดแปลงจากบทพระราชนิพน...

กิจกรรม : การแข่งขันแชร์บาสเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นป.4 ปี2559
รายละเอียด :
     หลักสูตรพลศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกีฬาแชร์บาสเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในคาบเรียนที่ 1 และ 2...

กิจกรรม : โครงการพี่ชวนน้องอ่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษ...

กิจกรรม : บริจาคหนังสือในโครงการ หาหนังสือให้น้องอ่าน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม "หาหนัง...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัค...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับวัดเทพลีลา พระอารามหลว...

กิจกรรม : พิธีเปิดค่ายพักแรมม.4 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดให้มีพิธีเปิดค่ายพักแรมนั...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.6/2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใ...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนรู้ 9 มิติ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนรู้ 9 มิติ ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ...

กิจกรรม : การซ้อมเข้มนักกีฬาสาธิตสามัคคี 2559
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดการซ้อมเข้มนักกีฬาสาธิตเกษตร เพื่อเข้าร่...

กิจกรรม : โครงการอบรมปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการทำวิจัยในชั้นเรียน
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงกา...

กิจกรรม : การนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการนำเ...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร พหุภาษา – โรงเรียนประถมวากายามา 2559
รายละเอียด :
     โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร พหุภาษา – ประถมวากายามา (สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวากายา...

กิจกรรม : โครงการแลกปลี่ยน ณ Beijing No.39 Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนBeijing No.39 Middle School สาธารณรั...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยน Satit Kaset MP Lab School – Yucai No.7 Middle School, Chengdu, China ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 Satit Kaset MP Lab School – Yucai No.7 Middle School, Chengdu, China อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียน คือ อาจารย์อิทธิพล ค...

กิจกรรม : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2559
รายละเอียด :
     พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ...

กิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒ...

กิจกรรม : อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา (Western Dinning Ettiquette)" สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึก...

กิจกรรม : การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำ...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในว...

กิจกรรม : โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ สำ...

กิจกรรม : โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ สำ...

กิจกรรม : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภัก...

กิจกรรม : Grade 2 Spelling Bee Competition 2016
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอ้งกฤษ ระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( ...

กิจกรรม : Speech Competition 2016
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( Grade 3 ...

กิจกรรม : โครงการตลาดนัดพหุภาษา หาหนังสือให้น้องอ่าน2/2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ “หาหนังสือให้น้องอ...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ “สนุกกับการทดลองวิทย์และเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา” ม.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ “สนุกกับการทดลองวิทย์และเรียนรู้กรมอุตุนิ...

กิจกรรม : โครงการพี่ชวนน้องอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยกำหนดจั...

กิจกรรม : ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือแ...

กิจกรรม : Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers 2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers สำหรับนักเรียนช...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนพฤศจิกายน 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนส...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2559
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมพิธีถวา...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 กิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พร...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Fukui Prefectural Koshi High School, Japan
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจากโรง...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพโครงการ Fukui Prefectural Koshi High School, Japan
รายละเอียด :
     พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ครอบครัวเจ้าภาพ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษานักเรียนไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 Satit Kaset MP Lab School - Fukui Prefectura...

กิจกรรม : โครงการหาหนังสือให้น้องอ่าน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ “หาหนังสือให้น้องอ...

กิจกรรม : โครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยกำหนดจั...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 กิจกรรมประชาสัสพันธ์เรื่องจิตสาธารณะ ความมีน้ำใจ และช่วยเหลือส่วนรวม...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เริ่มฝึกกิจกรรม โครงการส่งเสร...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ค...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ Seirin Senior High School, JAPAN
รายละเอียด :
     นักเรียนแผนการเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายแทนไท ศรีเจริญ นายเ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ค...

กิจกรรม : อบรมการจัดการเรียนการสอน “The Modern Interactive Conversation Activities for Young Learners Step by Step."
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “The Modern Interactive Conversation Activities for Young Learners Step by Step by Mr. Neil Mos...

กิจกรรม : การคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41
รายละเอียด :
     ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการคัด...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ชมประมวลภาพกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 และกิจกรรมที่จะมีขึ้นในภาคเรียนที่ 2...

กิจกรรม : การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 (ระดับประถมศึกษา)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 คน เข้า...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ 1/2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สาธิตเกษตร พหุภาษา vs สาธิตพิบูลบำเพ็ญ 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการแข่งขั้นกีฬาเชื่อมสัมพ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 รณรงค์ให้นักเรียนเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 แ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (ระดับมัธยมศึกษา)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัลพระ...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 (ระดับประถมศึกษา)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยรางวัลพระ...

กิจกรรม : การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน จัดโดยมหาวิทยาลัยศรี...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2559 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมั...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปี 2559 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนสิงหาคม 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนส...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 มหัศจรรย์แห่ง“ถั่วเมล็ดแห้ง”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหัศจรรย์แห่ง“ถั่วเม...

กิจกรรม : การแข่งขันทางวิชาการงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 21
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ครบ...

กิจกรรม : การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43
รายละเอียด :
     นางสาววริศรา สิงหสุวิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ในวันอาทิตย...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “โครงการ Science Classroom มาสนุกกับความร้อนกัน”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “โครงการ Science Classroom มาสนุกกับความร้อนกัน” โดยได้รั...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “เดินตามรอยเท้าพ่อ ...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2559 ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปร...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปี 2559 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (พิธีปิด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (โชว์เชียร์)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (กรีฑา)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (พิธีเปิด+พาเหรด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด คว...

กิจกรรม : อบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปี2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ จัดอบรมการเรียนการสอน ในหัวข้อ "Make Textbook-Task-Activities more Pratical in each Level : Reading & Writing Skills by Mr. Allen Davenport" แ...

กิจกรรม : การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม 2559
รายละเอียด :
     การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนิ...

กิจกรรม : กิจกรรมสนทนาศิษย์-ลูก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก สำหรับนักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก กิจกรรมกีฬาสี และการเล่าประสบการณ์จาก นายเคซี...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉ...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬา กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ในหัวข้อ “เริ่มอย่างไ...

กิจกรรม : กิจกรรมเล่านิทาน จากน้าเมฆ แห่งสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 3...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬากอล์ฟนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 โดยมีผลการแข...

กิจกรรม : โครงการสัมมนานานาชาตินักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     อาจารย์ลลิตสินี วิศรียาธร หัวหน้าหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา และนายเคซี่ โจเซฟ วงศ์สกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยม...

กิจกรรม : กิจกรรมพี่พบน้อง 2559
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก...

กิจกรรม : การแข่งขันฟุตบอลสาธิตจุฬาคัพ ครั้งที่ 8
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจุฬาคัพ ครั้งที่ 8 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาล...

กิจกรรม : ต้อนรับผู้อำนวยการ Westlake Boy นิวซีแลนด์
รายละเอียด :
     ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษาม อาจารย์ธรรมนูญ รัตนมุง ประธานฝ่ายบริการวิชาการและวิเ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ...

กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการสัปดา...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : กิจกรรมหนอนไหม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "หนอนไหม" แก่นักเรียนระดับชั้นประถ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันชาติอเมริกา 2016
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "วันชาติอเมริกา" ในวันจันทร...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี...

กิจกรรม : โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่แผนการเรียน 2559
รายละเอียด :
     งานบริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่แผนการเรียน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากร...

กิจกรรม : โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ 2559
รายละเอียด :
     งานบริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากรุ่นพี่...

กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบู...

กิจกรรม : โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ...

กิจกรรม : ต้อนรับ รองอาจารย์ใหญ่จาก Westlake Girls High School ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด :
     ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา, อาจารย์ปัชญา จันตา ประธานงานวิชาการและวิจัย และอาจารย์...

กิจกรรม : การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย 2559
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีกา...

กิจกรรม : โครงการบรรยายสิ่งที่วัยรุ่นควรรู้ ม.2
รายละเอียด :
     งานบริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” โดยคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดช...

กิจกรรม : การแข่งขันเกมชิงธงรบ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม "เกมชิงธงรบ" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นม...

กิจกรรม : การเปิดตัวสี และแสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน เลือกแต่งกายให...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ...

กิจกรรม : ฝึกทบทวนผกท.และนศท.บังคับบัญชา ปี๒๕๕๙
รายละเอียด :
     งานนักศึกษาวิชาทหารได้คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาจำนวน 3 นาย เพื่อเข้ารับการฝึกทบทวนระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึง วันอ...

กิจกรรม : การอบรม “สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน”
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัย ปฏิบัติการในชั...

กิจกรรม : บรรยากาศการทำพานไหว้ครู 2559
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำพานไหว้ครูในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ในคาบเรียนที่ 5-8...

กิจกรรม : โครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาป...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนมิถุนายน 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนม...

กิจกรรม : พหุภาษาพร้อมใจ ใส่สีเหลือง
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลื...

กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉล...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด คว...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมต้อนรับน้องน้อยป.1...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2559
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจ...

กิจกรรม : การประชุมรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมรวมอาจารย์และเจ้...

กิจกรรม : การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรีย...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด คว...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2016 ( 30 มีนาคม 2559)
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2016 ( 29 มีนาคม 2559)
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...

กิจกรรม : Interactive Multilingual Camp (IMC) 2016 (21-22 มีนาคม 2559)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Interactive Multilingual Camp (IMC)" ระหว่...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2016 ( 28 มีนาคม 2559)
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...

กิจกรรม : โครงการวันพัฒนาหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัยได้จัดโครงการวันพัฒนาหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้อาจารย์ได้...

กิจกรรม : โครงการ “พัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 มิติ ปีการศึกษา 2558”
รายละเอียด :
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแ...

กิจกรรม : Open House นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม Open House นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับประถมศึ...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ 2/2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : พิธีทำบุญครบรอบ14ปีโรงเรียน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปีโรงเรีย...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิส...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวอวยพร...

กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ KUSMP10
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Akita Senior High School
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรี...

กิจกรรม : การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3 ประจำปีการศึกษา2558
รายละเอียด :
     "การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2, 3 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ระหว่างวันที่ 8 มกราค...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นป.4 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายกลางวันลูกเสือ...

กิจกรรม : KUSMP Multi Skills Camp #6 "The 6th Natures"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ค่ายวิชาการ KUS MP Multi Skills C...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมพุทธส...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนก...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.6/2558
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ค...

กิจกรรม : KUSMP Family Rally 2015
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม "พหุภาษา แฟมิลี่ แรลลี่" ปร...

กิจกรรม : กิจกรรมวันปีใหม่ 2559
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2559 โดย...

กิจกรรม : งานประจำปี 2558 (การแสดงเวทีใหญ่)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2558 (การแสดงโขน ตอน นางลอย)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2558 (การแสดงกลางแจ้ง)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2558 (I CAN DO)
รายละเอียด :
     รงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษ...

กิจกรรม : งานประจำปี 2558 (วิชาการ ลานสนุก บ้านผี)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2558 (พิธีเปิด พหุภาษาพาโชค)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2558
รายละเอียด :
     พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร เนื่อในวันนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ มณฑลทหารบกที่ 14 วันอังคารที่ 8 ธันว...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต กล่าวอวยพรก่อนสอบกลางภาค, ประชาสัมพันธ์กิจกรรมระหว่างปิดภาค...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม...

กิจกรรม : ลานดนตรีเพื่อพ่อ 2558
รายละเอียด :
     หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมลานดนตรีเพื่อพ่อ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึ...

กิจกรรม : ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือแ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558
รายละเอียด :
     กอจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาด และการทิ้งขยะในบริเวณโรงเรียน...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนพฤศจิกายน 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนพ...

กิจกรรม : การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ "ดูแลลูก-ศิษย์อย่างไรในยุค Generation Alpha" โดย ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ในวันเสาร์ท...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2558
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมพิธีถวา...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันปิยมหาราช และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบ...

กิจกรรม : โครงการค่ายเยาวชนศตวรรษที่21 (The 21st CICC 2015)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายเยาวชนศตวรรษที...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม และประมวลภาพกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558...

กิจกรรม : สอนครู TPCK ในศตวรรษที่ 21 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามตัวชี้วัด
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการอบรม...

กิจกรรม : งานเกษียณอายุราชการ “กตัญญุตา-คารวะ” ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานเกษียณอายุราชการ “กตัญญ...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ 1/2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2558 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปร...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2558 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2558 ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปร...

กิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร...

กิจกรรม : การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม 2558
รายละเอียด :
     การนำเสนอผลการเลี้ยงหนอนไหม ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดย ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร ผู้อำนวยการ, ผศ.กรรณิ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 กิจกรรมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 กิจกรรมรณรงค์เรื่องมารยาทที่ควรปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมศิษย์-ลูก ที่จะมีข...

กิจกรรม : กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สาธิตเกษตร พหุภาษา vs สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมการแข่งขั้นกีฬาเชื่อมสัม...

กิจกรรม : กิจกรรมสนทนาศิษย์-ลูก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก สำหรับนักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนสิงหาคม 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนส...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ...

กิจกรรม : การแข่งขันฟุตบอลสาธิตจุฬาคัพ ครั้งที่ 7
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา ส่งนักรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสาธิตจุฬาคัพ ครั้งที่ 7 ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลง...

กิจกรรม : งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (ฺBrain-based Learning:BBL)
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย ได้ส่งอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (ฺBrain-based Learning : BBL) จั...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 (พิธีปิด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 (โชว์เชียร์)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 (กรีฑา)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 (พิธีเปิด+พาเหรด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉ...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 32
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร...

กิจกรรม : การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18 ในวันอาทิต...

กิจกรรม : การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 สำหรับ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก...

กิจกรรม : โครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน Travel within One Day: The Art of Thai Cusine ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศจัดโครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน Travel within One Day: The Art of Thai Cusine ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ท...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ชั้น ป.3 "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ให้กับนักเรียนระ...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากประเทศศรีลังกา
รายละเอียด :
     งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : กิจกรรมหนอนไหม ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "หนอนไหม" แก่นักเรียนระดับชั้นประถ...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาาา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกรกฎาคม 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนก...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร-จิสเซนไฮสคูล
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีต้อนรับนักเรียนแลกเปล...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี...

กิจกรรม : พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 3 ก...

กิจกรรม : โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากรุ่นพ...

กิจกรรม : โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่แผนการเรียน
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่แผนการเรียน ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจา...

กิจกรรม : กิจกรรม "วันชาติอเมริกา"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร"วันชาติอเมริกา" ในวันศุกร...

กิจกรรม : โครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาป...

กิจกรรม : การเปิดตัวสี และแสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 13
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 กิจกรรมรณรงค์เรื่องระเบียบวินัยในการเข้าแถว และการมอบรางวัลผลการประกวดพานไหว้...

กิจกรรม : โครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน “Travel within One Day” ครั้งที่ 1 (28 มิถุนายน 2558)
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน “Travel within One Day” ครั้งที่ 1 Fruit Festival ณ จังหวัดระยอง สำหรับอาจารย...

กิจกรรม : การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถทางภาษาจ...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ...

กิจกรรม : บรรยากาศการทำพานไหว้ครู 2558
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำพานไหว้ครูในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ในคาบเรียนที่ 5-7...

กิจกรรม : เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง 2558
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ...

กิจกรรม : การประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้ง...

กิจกรรม : ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาติไทย
รายละเอียด :
     ผศ.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่, ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา, ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต, ผศ.ดร.ก...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันไหว้ครู และประวัติความเป็นมาของสัญลักษณ์วันไหว้ครูทั้ง 4 ...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด คว...

กิจกรรม : ฟังธรรม เรื่อง “ธรรมะที่ทำความเป็นมนุษย์ให้ได้มาตรฐาน”
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ร่วมฟังธรรม เรื่อง “ธรรมะที่ทำความเป็นมนุษย์ให้ได้มาตรฐาน” โดยพระครูปริยัติโพธิวิ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวต้อนรับเปิด...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ สถาบัน AIPE,SYDNEY,Australia
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University
รายละเอียด :
     โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 26 เมษ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สาธิตเกษตร พหุภาษา –Ritsumeikan
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้มแล...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา สาธิตเกษตร พหุภาษา - Jissen
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ...

กิจกรรม : การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรีย...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ "การสร้างความสุข"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ "การสร้างค...

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชีพ
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย โครงการการศึกษาพหุภาษา ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม 4 มิติ เรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชี...

กิจกรรม : Interactive Multilingual Camp (IMC) 2015
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Interactive Multilingual Camp (IMC)" ระหว่...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2015
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่าย "The Clifford Phonics Camp 2015...

กิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเ...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน”
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน” ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีคณาจารย์จาก...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับมัธยมศึกษา ใ...

กิจกรรม : พิธีทำบุญครบรอบ14ปีโรงเรียน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปีโรงเรีย...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวให้กำลัง...

กิจกรรม : การนำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับชั้นประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมการนำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ของนักเรียนระ...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิส...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Wakayama University
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก W...

กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ KUSMP9
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

กิจกรรม : การแข่งขันเกมภาษาจีน ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม "การแข่งขันเกมภาษาจีน" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...

กิจกรรม : Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert #6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และงานพัฒนาดนตรี จัดคอนเสิร์ต Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert #6 ในวันที่ 12-13 กุมภา...

กิจกรรม : พหุภาษามินิซอกเกอร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการแข่...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึ...

กิจกรรม : มอบตัวนักเรียนใหม่ 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม " มอบตัวนักเรียนใหม...

กิจกรรม : การแข่งขันแชร์บาสเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นป.4 ปี2557
รายละเอียด :
     หลักสูตรพลศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกีฬาแชร์บาสเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในคาบเรียนที่ 3 และ 4...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน ปร...

กิจกรรม : Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers สำหรับนักเรียนช...

กิจกรรม : Western Dinning Ettiquette and Botanical Study 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Koshi High School ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจากโรงเ...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นป.4 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายกลางวันลูกเสือ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง” ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “เดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์กสิ...

กิจกรรม : การแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 6 ณ ม.ศรีปทุม จ.ชลบุรี
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความ...

กิจกรรม : โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นม.3
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ สำ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้ง...

กิจกรรม : KUSMP Family Rally 2014
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม "พหุภาษา แฟมิลี่ แรลลี่" ปร...

กิจกรรม : การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดอบร...

กิจกรรม : KUSMP Multi Skills Camp #5 "The Fantastic5"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ค่ายวิชาการ KUS MP Multi Skills C...

กิจกรรม : กิจกรรมวันปีใหม่ 2558
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 โดย...

กิจกรรม : มอบประกาศนียบัตรผลการทดสอบเคมีระดับชาติออสเตรเลีย 2014
รายละเอียด :
     อาจารย์ปรัชญา จันตา ประธานงานวิชาการและวิจัย มอบใบประกาศนียบัตรผลการทดสอบเคมีระดับชาติออสเตรเลีย (2014 Australian National Chemistry Quiz) แก่นักเร...

กิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการ Beijing No.39
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒ...

กิจกรรม : ต้อนรับผู้บริหารจาก Koshi High School, Japan
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก K...

กิจกรรม : งานประจำปีสาธิตเกษตร (บางเขน)"สาธิตเกษตร ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึก...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ผศ.กรรณิการ์ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวอวยพรก่...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทย” ม.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา่สนาและวัฒนธรรม จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเส้นทางประชาธิปไตยไทย” สำหรับนักเร...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ป.1 "ไหว้พระ ปั้นดิน" จ.ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พระ ปั้นดิน" สำหรับนัก...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ม.2“ตามรอยอยุธยากรุงเก่า” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยอยุธยากรุงเก่า” จังห...

กิจกรรม : มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 7 “RSU JAPANESE FAIR”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 7 “RSU JAPANES...

กิจกรรม : การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ญี่ปุ่น โดย NHK
รายละเอียด :
     วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น. สถานีโทรทัศน์ NHK ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาถ่ายทำสารคดี...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

กิจกรรม : งานประจำปี 2557 (I CAN DO)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2557 (การแสดงเวทีใหญ่)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2557 (การแสดงละครนอก เรื่อง พระลอ)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2557 (การแสดงกลางแจ้ง)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2557 (วิชาการ ลานสนุก บ้านผี)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี 2557 (พิธีเปิด พหุภาษาพาโชค)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือแ...

กิจกรรม : กิจกรรม"การทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว)" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม"การทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว)" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ประชาสัมพันธ์ค่ายพักแรมสูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด คว...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรวันฮาโลวีน (Halloween Activities)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวันฮาโลวีน (Halloween Activities) ระหว่างวันพ...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 2557
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมพิธีถวา...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนตุลาคม 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนต...

กิจกรรม : พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิต (วัดน้ำ)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม...

กิจกรรม : โครงการทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร พหุภาษา – โรงเรียนประถมวากายามา 2557
รายละเอียด :
     โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร พหุภาษา – ประถมวากายามา (สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวากายา...

กิจกรรม : พิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติในการอำลาชีวิตราชการข้าราชการและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
รายละเอียด :
     นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CCIE Security Lab โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูน...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ม.1 “เรียนรู้อุตุนิยมวิทยา ย้อนอดีตชาติไทย ณ เมืองโบราณ”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ mini ipad case สำหรับนักเรียนระดับช...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง Microsoft 70-457 วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 กิจกรรมวันปิยมหาราช และประชาสัมพันธ์พิธีถวายราชสักก...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง IBM 000-007 dumps วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการ...

กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
รายละเอียด :
     การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดยมี รศ.สมจิตร วัฒนคุลัง เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลา...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรม(หลักสูตรพุทธบุตร) ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพร...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น โครงการสาธิตเกษตร พหุภาษา - Elementary School Attached to Faculty of Education, Wakayama University นักเรียนจำนว...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : International Holiday Calendar 2014
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดการนำเสนอภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "International Hol...

กิจกรรม : ละครเพื่อการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการแสดงละครเพื่อการศึกษา ในระหว่...

กิจกรรม : อำลานิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย Jissen, Japan
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Shiori Abe และ Ms.Kana Kurita นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย Jissen Women University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการฝึกสอนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ...

กิจกรรม : Lessons of Music Appreciation Concert ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Lessons of Music Appreciation Concert ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.6 เป็นการสาธิ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ายพุทธบุตร ที่จะจัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที...

กิจกรรม : โครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน “Travel within One Day” ครั้งที่ 2 (14 กันยายน 2557)
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการเที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน “Travel within One Day” ครั้งที่ 2 (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง : ...

กิจกรรม : การแข่งขันสุนทรพจน์ Chinese Speech Contest
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันสุนทรพจน์ Chinese Speech Contest สำหรับนักเรียนระดับช...

กิจกรรม : โครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยกำหนดจ...

กิจกรรม : อมตะจูเนียร์ลีค 2014
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ส่งนักกีฬาเข้...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศครั้งที่ 43 ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักกีฬาร่วมกา...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “รอบรู้ป่าชายเลน” ป.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “รอบรู้ป่าชายเลน” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึก...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา...

กิจกรรม : กีฬาเชื่อมสัมพันธ์สาธิตเกษตร พหุภาษา vs สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการแข่งขั้นกีฬาเชื่อมสัมพ...

กิจกรรม : กิจกรรมสนทนาศิษย์-ลูก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก สำหรับนักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 กิจกรรมรณรงค์เรื่องมารยาท และการใช้คำพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ...

กิจกรรม : การชงชาญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรร...

กิจกรรม : โครงการค่าย Houston Space School ,NASA 2014
รายละเอียด :
     นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมโครงการค่าย Hous...

กิจกรรม : การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ของนักเรียนระดับชั้นป.3
รายละเอียด :
     การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดย ศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่, ผศ.กรรณิการ์ ...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 กิจกรรมรณรงค์เรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับ...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาไทย...

กิจกรรม : กิจกรรมเล่านิทาน จากคุณธนะชัย สุนทรเวช แห่งสำนักพิมพ์ก้อนเมฆ
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที...

กิจกรรม : การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31
รายละเอียด :
     การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 นิทรรศการภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนสิงหาคม 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนส...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร การตัดกระดาษจีน ปี 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การตัดกระดาษจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ ชั้น ป.3 "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ให้กับนักเรียนระด...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจุฬาฯคัพ ครั้งที่ 6
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ส่งนักกีฬาเข้...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ฟังประสบการณ์จากนักเรียนโครงการค่าย Houston Space School ,NASA ประเทศสหรัฐอเมริกา และโครงการทุนรั...

กิจกรรม : กิจกรรมลานดนตรีเพื่อแม่ 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมกิจกรรมลานดนตรีเพื...

กิจกรรม : กิจกรรมพี่พบน้อง 2557
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (พิธีปิด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (กรีฑา)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (โชว์เชียร์)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 (พิธีเปิด+พาเหรด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : โครงการ ฟ.ฟัน สะอาด ระดับชั้น ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่...

กิจกรรม : การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการการบรรยายพิเศษเพื่...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันจีน ปี 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ...

กิจกรรม : การประชุมรวมสมาชิกสีและเก็บคะแนนเชียร์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ ในวันอังคารที่ 29 ก...

กิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ ในวันอังคารที่ 29 ก...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์งานกีฬาสีสัมพันธ์...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างสมรรถนะครูไทย... CIAC ในศตวรรษที่ 21”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบร...

กิจกรรม : การอบรมเรื่องการสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ส่งอาจารย์ 2 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน และ อาจารย์พรรณิการ์ ...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก นศท. ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก นศท. ปีการศึกษา 2557 ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 14 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557...

กิจกรรม : โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ว...

กิจกรรม : กิจกรรมโจ๊กเต็มคำบูมเมอแรงสคูลทัวร์
รายละเอียด :
     บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "โจ๊กเต็มคำบูมเมอแรงสคูลทัวร์" ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 รณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน และมอบรางวัลผลการประกวดพานไหว...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬา กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเ...

กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการสัปดา...

กิจกรรม : ปฐมนิเทศโครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศผุ้ปกครองและน...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันชาติอเมริกา 2014
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันชาติอเมริกา โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 T...

กิจกรรม : เทศกาลทานาบาตะ 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) สำหรับนักเ...

กิจกรรม : การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย เรื่องพระอภัยมณี
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย เรื่องพระอภัยมณี สำหรับนักเร...

กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบู...

กิจกรรม : โครงการบรรยายสิ่งที่วัยรุ่นควรรู้ ม.2
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดโครงการบรรยายสิ่งที่วัยรุ่นควรรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเชิญวิทยาก...

กิจกรรม : โครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย ระดับชั้น ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา จัดโครงการเล่นถูกวิธีชีวีปลอดภัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาป...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกรกฎาคม 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในโครง...

กิจกรรม : การเปิดตัวสี และแสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : โครงการอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ โดยเชิญวิทยากร อาจารย์ลาภ อำไพรัตน์ ในวันพฤหัสบด...

กิจกรรม : รุ่นพี่พบรุ่นน้อง ม.3 ตอน มุ่งสู่อาชีพ
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 คาบเรียนที่ 3-4 โด...

กิจกรรม : รุ่นพี่พบรุ่นน้อง ม.5-6 ตอน มุ่งสู่อาชีพ
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 คาบเรียนที่ 2-3 โด...

กิจกรรม : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้น...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ...

กิจกรรม : บรรยากาศการทำพานไหว้ครู 2557
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำพานไหว้ครูในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ในคาบเรียนที่ 5-7...

กิจกรรม : การประชุมรวมสมาชิกสีและเก็บคะแนนเชียร์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : การฝึกทบทวน ผกท. และ การฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา
รายละเอียด :
     อาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา และ นักศึกษาวิชาทหารจำนวน 3 นาย ประกอบด้วย นศท.ทัตชลชล แสนคำภูเขตต์ นศท.ธัญเทพ ประสิทธิภาพ และ นศท...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (เทรุ เทรุ โบสึ)
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (เทรุ เทรุ โบสึ) เพื่อสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ใ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 กิจกรรมต้อนรับน้องๆเทวดานางฟ้าตัวน้อยๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สู่รั้วพหุภาษ...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด คว...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเรือมังกร ม.3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่างและการแข่งขันเรือมังกร สำหรับนัก...

กิจกรรม : การนำเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
รายละเอียด :
     การนำเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียน ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยมีผู้สมัครใจให้ผู้มีสิ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2557
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและัพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรว...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม โดย ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ กา...

กิจกรรม : การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรีย...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การออกข้อสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ PISA"
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกข้อสอบวัดการรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ PISA" ให้แก่คณาจารย์กลุ่...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2557 “ Maximizing your Potential at KUSMP ” การบรรยาย ในหัวข้อ “ ความสุขในการทำงาน ” โดย รศ. เกื้อกู...

กิจกรรม : การสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาวิชา ทหาร
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครและเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยม...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ"การประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในศตวรรษที่21"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...

กิจกรรม : โครงการสัมมนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์และเจ...

กิจกรรม : การอบรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดอบร...

กิจกรรม : โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ด้านจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิด STEM
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึ...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนฯ"
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก...

กิจกรรม : การอบรม เรื่อง “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้: หัวใจของการพัฒนานักเรียนและครู”
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาจัดการอบรม เรื่อง “การวัดและประเมินผลก...

กิจกรรม : มอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม " มอบตัวนักเรียนใหม...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารรุ่นที่ 41
รายละเอียด :
     อาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารรุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 29 เมษายน พ.ศ....

กิจกรรม : Interactive Multilingual Camp (IMC) 2014 (24 - 26 มีนาคม 2557)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Interactive Multilingual Camp (IMC)" ระหว่...

กิจกรรม : Interactive Multilingual Camp (IMC) 2014 (20-21 มีนาคม 2557)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Interactive Multilingual Camp (IMC)" ระหว่...

กิจกรรม : การประชุมปฎิบัติการ "เรียนรู้...พัฒนาสู่อาเซียน"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "เรียน...

กิจกรรม : โครงการ Young Creative by Sony Season 7
รายละเอียด :
     ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นม.1-4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เ...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2014 (21 มี.ค.57)
รายละเอียด :
     ประมวลภาพ The Clifford Phonics Camp 2014 (21 มีนาคม 2557) ...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2014 (20 มี.ค.57)
รายละเอียด :
     ประมวลภาพ The Clifford Phonics Camp 2014 (20 มีนาคม 2557) ...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2014 (19 มี.ค.57)
รายละเอียด :
     ประมวลภาพ The Clifford Phonics Camp 2014 (19 มีนาคม 2557)...

กิจกรรม : The Clifford Phonics Camp 2014 (18 มี.ค.57)
รายละเอียด :
     ประมวลภาพ The Clifford Phonics Camp 2014 (18 มีนาคม 2557)...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ปี2556
รายละเอียด :
     ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวอวยพรก่อนสอบภ...

กิจกรรม : พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จั...

กิจกรรม : ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Yokuo Murata ...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร "การทำ Onigiri" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำ Onigiri สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ป...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ให้การต้อนรับ Mr.Charles Fox อาจารย์ใหญ่ Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ประเทศญี่ป...

กิจกรรม : พิธีทำบุญครบรอบ13ปีโรงเรียน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 13 ปีโรงเรีย...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชาสัมพันธ์ช่วงปิดภาคเรียน กิจกรรมค่ายต่างๆ, โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม, โครงกา...

กิจกรรม : การแข่งขันฟุตบอล ณ โรงเรียนสอนฟุตบอลเชลซีในประเทศไทย
รายละเอียด :
     โรงเรียนสอนฟุตบอลเชลซีในประเทศไทยจัดการแข่งขันพิเศษจากความร่วมมือของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ) ได้เชิญทีมนักเต...

กิจกรรม : โครงการพี่ชวนน้องอ่าน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดโครงการพี่ชวนน้องอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิส...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่นาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนวิทย์)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่นาเกลือและป่าชายเลนในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้น...

กิจกรรม : กิจกรรม โต้วาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

กิจกรรม : การแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
รายละเอียด :
     นายธนโชติ ธรรมหทัย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเ...

กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเย็น)
รายละเอียด :
     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่8 ปีการศึกษา2556 “ KUSMP 8 Infinity of Love ” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-17.30น. ...

กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (ช่วงบ่าย)
รายละเอียด :
     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่8 ปีการศึกษา2556 “ KUSMP 8 Infinity of Love ” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-17.30น. ...

กิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเช้า)
รายละเอียด :
     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่8 ปีการศึกษา2556 “ KUSMP 8 Infinity of Love ” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00-17.30น...

กิจกรรม : การแข่งขันฟุตบอล พหุภาษามินิซอกเกอร์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการแข่...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “ตะลุยแดนวิทยาศาสตร์” ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “ตะลุยแดนวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นประถม...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง...

กิจกรรม : นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม
รายละเอียด :
     นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข...

กิจกรรม : การประกวดวาดภาพ งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 16
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ (สีโปสเตอร์/สีน้ำ)งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้ง...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีทำบุญตักบาตร ในโครงการ...

กิจกรรม : กิจกรรม"การทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว)" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม"การทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว)" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที...

กิจกรรม : Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers : ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers สำหรับนักเรียนช...

กิจกรรม : Western Dinning Ettiquette and Botanical Study
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ “มารยาท...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลาดนัดภาษาจีน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลาดนัดภาษาจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา...

กิจกรรม : การแข่งขันบาสเกตบอล “กลุ่ม 10 ดาว” พหุภาษา-สุขบท
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล “กลุ่...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2...

กิจกรรม : กิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน" วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม "เที่ยวกันไป ไม่ไกลเกินวัน" ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 อาจารย์และบุคลากรที่...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายกลางวันลูกเสือ...

กิจกรรม : ต้อนรับ Mr.Terry Falckผู้แทนจากสถาบัน Harrow House International College
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ให้การต้อนรับ Mr.Terry Falck ผู้แทนจากสถาบัน Harrow House International College, Swanage, Dorset, สหร...

กิจกรรม : โครงการ Love Rock Love Kids ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการ Love Rock Love Kids ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 22- วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 16...

กิจกรรม : การแข่งขันบาสเกตบอล “กลุ่ม 10 ดาว” พหุภาษา-ศรีราชา
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล “กลุ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 กิจกรรมรณรงค์เรื่องความสามัคคี และร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐาปนา ธงชัย นักเรีย...

กิจกรรม : กิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมการเพ้นท์ถุงผ้า หัวข้อในการเพ้นท์เกี่ยวกับวันตรุษจีน เช่น การเข...

กิจกรรม : การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาว...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันครู ...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะ Thailand Educational Travel Group ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ให้การต้อนรับคณะ Thailand Educational Travel Group จากประเทศญี่ปุ่น...

กิจกรรม : กิจกรรมวันปีใหม่ 2557
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใ...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พระ ปั้นดิน"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการศึกษานอกสถานที่ "ไหว้พระ ปั้นดิน" สำหรับน...

กิจกรรม : ถวายสักการะพระศพและสวดอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
รายละเอียด :
     คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เดินทางไป...

กิจกรรม : งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ปีการศึกษา 2556 (โขน ตอน จองถนน)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ปีการศึกษา 2556 (การแสดงเวทีใหญ่)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ปีการศึกษา 2556 (การแสดงกลางแจ้ง)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ปีการศึกษา 2556 (I CAN DO)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ปีการศึกษา 2556 (กิจกรรมช่วงเช้า)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวากายามา ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากม...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม...

กิจกรรม : ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือแ...

กิจกรรม : การแสดง "Global languages to AEC" งานประจำปี สาธิตเกษตร บางเขน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในงานประจำปีสาธิตเกษตร 2556 "รักไทย เทิดไท้ราชั...

กิจกรรม : การแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความ...

กิจกรรม : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขั...

กิจกรรม : การแข่งขัน "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 25 ประจำปี 2556"
รายละเอียด :
     การแข่งขัน "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติครั้งที่ 25 ประจำปี 2556" ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพ...

กิจกรรม : RSU JAPANESE FAIR 2013 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน RSU JAPANESE FAIR 2013 มหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้ง...

กิจกรรม : การแข่งขันฟุตบอล อมตะ จูเนียร์ ลีค ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ replica bags โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศ...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทางวิชาการจากห...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ้ทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 จำนว...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ การศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ เมืองโบราณ จ.สม...


กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาอมตะ จูเนียร์ ลีค 2013
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอมตะ จูเนียร์ ลีค 2013 ในประเภทกีฬาฟุตบอล และ วอลเลย์บอล ระดับประถมศึกษาและมัธ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณาจารย์และนักเรียนร่วมถวายความอาลัย แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกล...

กิจกรรม : พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่ ประจำปี 2556 เส้นทางชลบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม "พหุภาษา แฟมิลี่แรลลี่" ปร...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา – มัธยมยู้ฉาย
รายละเอียด :
     โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา – มัธยมยู้ฉาย ณ Yucia No.7 Middle School เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 8 – 18 ตุลาคม 2556 โดย...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University
รายละเอียด :
     โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-28 ตุลาคม พ.ศ.2556...

กิจกรรม : กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 38 "ดอกแก้วเกมส์"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมพิธีถวา...

กิจกรรม : โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สําหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 28
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมในโครง...

กิจกรรม : การซ้อมเข้มนักกีฬาสาธิตสามัคคี 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการซ้อมเข้มนักกีฬาสาธิตเกษตร เพื่อเข้าร...

กิจกรรม : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที...

กิจกรรม : KUSMP Multi Skills Camp #4 "Come into My World"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ค่ายวิชาการ KUS MP Multi Skills C...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรม(หลักสูตรพุทธบุตร) ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพร...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษานักเรียนไทย-ญี่ปุ่น Satit Kaset MP Lab School-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School
รายละเอียด :
     โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษานักเรียนไทย-ญี่ปุ่น Satit Kaset MP Lab School-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ครั้งที่ 2 เมืองอูจิ เกียวโต ประเทศญี่ปุ...

กิจกรรม : อำลาอาจารย์ฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย Jissen, Japan
รายละเอียด :
     ขอแสดงความยินดีกับ Ms.Mayuko Tatsuishi นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย Jissen Women University, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านการฝึกสอนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โดยม...


กิจกรรม : โครงการรักษ์สุขภาพ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งอาจารย์จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อ.จิราภรณ์ ป้องกันทรัพย์ , อ.พัชราภรณ์ กัณหาทอง และ อ...

กิจกรรม : งานเกษียณอายุราชการ “กตัญญุตา-คารวะ” ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานเกษียณอายุราชการ “กตัญญ...

กิจกรรม : โครงการบรรยาย สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้ 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ "ส...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “วิทยาศาสต...

กิจกรรม : ละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Just Turn แค่หันกลับมา...." ม.4/1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จัดการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "J...

กิจกรรม : ละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "Hairzel" ม.4/3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จัดการแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "H...

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก สำหรับนักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ของนักเรียนระดับชั้นป.3
รายละเอียด :
     การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดยผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต, ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธุ์, ผ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายพุทธบุตร, ค่าย KUSMP Multi Skills Camp ครั้งที่4 และประชาสัมพันธ์กิจกรรมว...

กิจกรรม : การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา รอบคัดเลือก สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ...

กิจกรรม : กิจกรรม English General Knowledge Quiz ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร General Knowledge Quiz (รอบ Final) สำหรับนักเีัรีย...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 7 แล...

กิจกรรม : บริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนอนุบาลสิกขาเอเชีย
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับอาจารย์และนักเรียนแลก...

กิจกรรม : กิจกรรมอำลานักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร พหุภาษา – Ritsumeikan
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมอำลานักเรียนโครงกา...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกันยายน 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนก...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจุฬาฯคัพ ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ส่งนักกีฬาเข้...

กิจกรรม : การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ ระดับมัธยมศึกษาตอ...

กิจกรรม : โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับช...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     พิธีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษานักเรียนไทย – ญี่ปุ่น The 2nd of Satit Kaset MP Lab School – Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School Student ...

กิจกรรม : การฝึกซ้อมรับมือกับอุบัติภัยภายในโรงเรียน
รายละเอียด :
     งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือกับอุบัติภัยภายในโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 คาบเรียนท...

กิจกรรม : พิธีอำลา Miss Fuka Ishiyama (น.ส. ฟูกะ อิชิยามา)
รายละเอียด :
     พิธีอำลา Miss Fuka Ishiyama (น.ส. ฟูกะ อิชิยามา) นักเรียนชั้น ม.5 นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา โรงเรียนพี่น้องไทย-ญี่ปุ่น ...

กิจกรรม : พิธีอำลาโครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา
รายละเอียด :
     พิธีอำลานักเรียนและอาจารย์ โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา ครั้งที่ 1 The 1st E...

กิจกรรม : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาครบรอบปีที่ 18
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เนื่องใ...

กิจกรรม : ต้อนรับคณาจารย์และผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลปาลินา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และผู้ป...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2556 (กรีฑา)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2556 (โชว์เชียร์)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2556 (พิธีเปิด+พาเหรด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา
รายละเอียด :
     พิธีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์ โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา ครั้งที่ 1 The ...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" สำหรับนักเรียนระ...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำพิซซ่าญี่ปุ่น โอโคโนมิยากิ (Okonomiyaki)
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรร...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 และมอบรางวัลผ...

กิจกรรม : กิจกรรมอำลานักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร พหุภาษา – มัธยมเซริน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมอำลานักเรียนโครงกา...

กิจกรรม : นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี
รายละเอียด :
     นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี ...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะสื่อมวลชนและคณะครูอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกวดร้องเพลง The Asean Way
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การประกวดร้องเพลง The ASEAN Way สำหรับนัก...

กิจกรรม : กิจกรรมลานดนตรีเพื่อแม่และตลาดนัดชมรม 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมกิจกรรมลานดนตรีเพื...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร...

กิจกรรม : การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎและการแข่งขันเคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 (มัธยมศึ...

กิจกรรม : ต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร พหุภาษา – มัธยมเซริน ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกาา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเร...

กิจกรรม : กิจกรรมหนอนไหม ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "หนอนไหม" แก่นักเรียนระดับชั้นประถ...

กิจกรรม : โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษ...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนฮิโก-ไทย โคริว
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเร...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ถ้วยราง...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันจีน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันจีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ...

กิจกรรม : โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ณ โรงเร...

กิจกรรม : การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎปี 2556 :เรียนรู้สู่อาเซียน
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎปี 2556 :เร...

กิจกรรม : กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน ครั้งที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจ...

กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการสัปดา...

กิจกรรม : โครงการ ฟ.ฟัน สะอาด ระดับชั้น ป.1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟันสะอาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่...

กิจกรรม : การพัฒนาบุคคลากร “ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก : สานสู่สื่อการเรียนการสอน”
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งอาจารย์จำนวน 9 ท่านเข้าร่วม...

กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบู...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาล้ำคุณค่า พ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ระดับชั้นประถมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2556 คาบเรียนที่ 1-2 (คา...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำป...

กิจกรรม : โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ณ โรงเ...

กิจกรรม : โครงการ “KFC Seven Shoot (ฟุตบอล 7 คน)”
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนร่วมก...

กิจกรรม : การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 28
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ...

กิจกรรม : โครงการตลาดนัดพหุภาษา หาหนังสือให้น้องอ่าน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ “หาหนังสือให้น้องอ...

กิจกรรม : ม.เกษตร ศรีราชา ประชาสัมพันธ์แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รายละเอียด :
     ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรท...

กิจกรรม : กิจกรรมพี่พบน้อง
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ...

กิจกรรม : บรรยากาศการทำพานไหว้ครู
รายละเอียด :
     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำพานไหว้ครูในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ในคาบเรียนที่ 6-8...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนสาธิตเกษตร-จิสเซน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีต้อนรับนักเรียนโครงกา...

กิจกรรม : กิจกรรมโอวัลตินสู่อาเซียน
รายละเอียด :
     เครื่องดื่มโอวัลติน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นป.4-5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา...

กิจกรรม : การทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) : ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) สำหรับนักเรียน...

กิจกรรม : ต้อนรับนักเรียนแลกเปลียนในโครงการสาธิตเกษตร-จิสเซน
รายละเอียด :
     ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ และอาจารย์สมพิช เมธีพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว "คณาวัฒนกุล" ครอบครัวเจ้าภาพ เป็นตัวแทนของโรงเรีย...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน...

กิจกรรม : โครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและการแนะแนว จัดการโครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 โดยได้รับเกียรติ...

กิจกรรม : กิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา ป.4-ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรก...

กิจกรรม : การศึกษาดูงาน :: งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
     งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โด...

กิจกรรม : เทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) ป.5-ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) สำหรับนักเ...

กิจกรรม : พิธีแนะนำและปฐมนิเทศโครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     พิธีแนะนำและปฐมนิเทศโครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการกา...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 กิจกรรมประชาสัมพันธ์วันไหว้ครู และพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการทุนรัฐบาลส...

กิจกรรม : โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2556
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ...

กิจกรรม : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ปีการศึกษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้น...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สำหรับ อาจารย์ และบุคลากร
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและัพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรว...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Lesson Study
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดการอบร...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการทำบุญตักบาตร เดือนม...

กิจกรรม : การเปิดตัวสี และแสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : การฝึกทบทวน ผกท. และ การฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา
รายละเอียด :
     อาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา และ นศท. จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย นศท.ธัญเทพ ประสิทธิภาพ , นศท.ศุภชัย โภทชงรัก และ นศท.ทัตชลชล แสนคำภูเ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสุนทรภู่...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (เทรุ เทรุ โบสึ)
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (เทรุ เทรุ โบสึ) เพื่อสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ใ...

กิจกรรม : เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง 2556
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง" สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเด็กเอ๋ย...เด็กดี...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การใช้บล็อก (Blog)ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การใช้บล็อก (Blog)ในการจัดกิจกรรมการเรีย...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 กิจกรรมต้อนรับน้องๆเทวดานางฟ้าตัวน้อยๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สู่รั้วพหุภาษา...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ The Australia Institute of Professional Education(AIPE),SYDNEY,Australia
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University, Beijing, China
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House International College,SWANAGE,Dorset,UK
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2556 โด ยผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ กล่าวต้อนร...

กิจกรรม : ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมความถนัดฯ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมประเมินผลโครงการส่...

กิจกรรม : สงกรานต์ พหุภาษา 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของ...

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความถนัด คว...

กิจกรรม : Interactive Multilingual Camp #3 (IMC 2013)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "Interactive Multilingual Camp (IMC)" ระหว่...

กิจกรรม : การอบรม Lesson study
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดอบรมในหัวข้อ "Lesson study ความสำเร็จการสอ...

กิจกรรม : ค่าย "The Clifford Phonics Camp" (21 March 2013)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "The Clifford Phonics Camp" ระหว่างว...

กิจกรรม : ค่าย "The Clifford Phonics Camp" (20 March 2013)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "The Clifford Phonics Camp" ระหว่างว...

กิจกรรม : ค่าย "The Clifford Phonics Camp" (19 March 2013)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "The Clifford Phonics Camp" ระหว่างว...

กิจกรรม : ค่าย "The Clifford Phonics Camp" (18 March 2013)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม "The Clifford Phonics Camp" ระหว่าง...

กิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเข้มฯ ภาคเรียนที่ 2/2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศผู้ปกครองและน...

กิจกรรม : การนำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมการนำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ของนักเรียนระ...

กิจกรรม : งานต้อนรับผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว
รายละเอียด :
     ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน ผู้อำนวยการท...

กิจกรรม : พิธีทำบุญครบรอบ12ปีโรงเรียน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีทำบุญครบรอบ12ปีโรงเรียน ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยวากายามา ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต...

กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ...

กิจกรรม : โครงการ “ผ้าป่ารวมใจส่งความรักความห่วงใยแด่บ้านเด็กธรรมรักษ์ ”
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ “ผ้าป่ารวมใจส่งความรักความห่วงใยแด่บ้านเด็ก...

กิจกรรม : การแข่งขันแฮนด์บอลเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นป.5
รายละเอียด :
     หลักสูตรพลศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในคาบเรียนที่ 1และ...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ ม.2“ตามรอยอยุธยากรุงเก่า” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการการศึกษานอกสถานที่ “ตามรอยอยุธยากรุงเก่า” จัง...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นำเสนอประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชา และร่วมแสดงความยินดีกับนัก...

กิจกรรม : โครงการการศึกษานอกสถานที่ มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและวิทยาศาสตร์ศึกษา ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา (วิชาภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึก...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นำเสนอความเป็นมาของวันทหารผ่านศึก และพิธีอำลานักเรียนโครงการ The 3rd Ritsumeikan Uji International Student F...

กิจกรรม : การจัดสอบ Placement Test ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีืที่ 6
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสอบ Placement Test สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที...

กิจกรรม : การจัดสอบ Placement Test ของนักเรียนชั้น ม.3
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสอบ Placement Test สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Yucai Middle School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     พิธีต้อนรับอาจารย์และคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Yucai Middle School attached to No.7 High School of Sichuan Province ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมทำกิจกร...

กิจกรรม : นิทรรศการโครงการนิเวศสัมพันธ์ "จากภูผา สู่มหานที"
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดนิทรรศการโครงการนิเวศสัมพันธ์ "จ...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นป.4 ปี 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายกลางวันลูกเสือ...

กิจกรรม : Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert # 4 (24 มกราคม 2556)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และงานพัฒนาดนตรี จัดคอนเสิร์ต Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert #4 ในวันพฤหัสบดีที...

กิจกรรม : นิทรรศการแนะแนวทางในการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ของนักเรียนชั้นป. 3
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาจีน ญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาต่างประเทศ จัดนิทรรศการแนะแนวทางในการเลือกเรียนภาษาที่ 3 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ...

กิจกรรม : Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert # 4 (23 มกราคม 2556)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และงานพัฒนาดนตรี จัดคอนเสิร์ต Love Rock Love Kids อิ่มบุญ อุ่นไอรัก Concert #4 ในวันพุธที่ 23 มกร...

กิจกรรม : การสอบ Standard Test ระดับชั้น ม.3
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น จัดการสอบ Standard Test สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในทัก...

กิจกรรม : การแข่งขันแชร์บาสเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นป.4
รายละเอียด :
     หลักสูตรพลศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันกีฬาแชร์บาสเชื่อมสัมพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในคาบเรียนที่ 1และ2 ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ประชาสัมพันธ์ Love Rock Love Kid Concert ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 มกราคม 2556 และแระชาสัมพันธ์กิจกรรมค่า...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก...

กิจกรรม : ต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบั...

กิจกรรม : กิจกรรมการเล่นเกมคะรุตะ ชั้นม.1 "
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและงานส่งเสริมภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเล่นเกมคะรุตะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ...

กิจกรรม : กิจกรรมการปรุงและรับประทานขนมโมจิ ม.6
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การปรุงและรับประทานขนมโมจิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันพุธที่ 16 มกร...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 ให้ความรู้เรื่องวันเด็กและวันครู...

กิจกรรม : กิจกรรมวันปีใหม่ 2556
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2556 โดย...

กิจกรรม : โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกั...

กิจกรรม : งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี2555 (ต่อ)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : งานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภาษา ประจำปี2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานประจำปี สาธิตเกษตร พหุภา...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน จากประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ต้อนรับคณะผู้แทนบริษัทนำเที่...

กิจกรรม : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารเนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2555
รายละเอียด :
     พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารเนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2555 ณ มณฑลทหารบกที่ 14 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ....

กิจกรรม : การแข่งขัน"กอล์ฟพหุภาษา เพื่อการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกร...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม...


กิจกรรม : ค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือแ...

กิจกรรม : งานประจำปีสาธิตเกษตร 2555 "80 พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน"
รายละเอียด :
     งานประจำปีสาธิตเกษตร 2555 "80 พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน" ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจั...

กิจกรรม : ชมรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง
รายละเอียด :
     ชมรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ช่วงหลังเลิกเรียน โดยมีกิจกรรม...

กิจกรรม : โครงการเสริมทักษะความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาฯพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดให้มีการบรรยายโครงการ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาสาธิตส...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาต่างประเทศแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
รายละเอียด :
     งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก Mr. Terry Falck ผู้แทนจากสถาบัน Harrow House International College, SWANAGE, Dorset, UK เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 255...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร พหุภาษา – โรงเรียนประถมวากายามา - โรงเรียนมัธยมเซริน ณ ประเทศญ
รายละเอียด :
     1. โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร พหุภาษา – ประถมวากายามา (สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวากายามา) ระหว่าง 6 – 16 พฤศจิกายน 2555 โดยม...

กิจกรรม : การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนากา...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนพฤศจิกายน 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในโครง...

กิจกรรม : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รายละเอียด :
     การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันศุกร...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา-ประถมวากายามา ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนัก...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวต้อนรับ...

กิจกรรม : กิจกรรม"โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University กรุงปักกิ่ง ฯ (8 - 27 ต.ค.55)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภ...

กิจกรรม : โครงการแลกปลี่ยน ณ Beijing No.39 Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนBeijing No.39 Middle School สาธารณรั...

กิจกรรม : กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 "ปทุมวันเกมส์"
รายละเอียด :
     การเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 37 "ปทุมวันเกมส์" ระหว่างวันที่ 21 -27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสต...

กิจกรรม : พิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช : 23 ตุลาคม 2555
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ร่วมพิธี...

กิจกรรม : การซ้อมเข้มนักกีฬาสาธิตสามัคคี
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการซ้อมเข้มนักกีฬาสาธิตเกษตร เพื่อเข้าร...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาทัศนศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสื่อด้วยสีไม้" โดย คุณณัฐวีร์ ตั้งเจริญกุล สำหร...

กิจกรรม : KUSMP Multi Skills Camp #3 "The Amusing Park"
รายละเอียด :
     งานวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรม(หลักสูตรพุทธบุตร) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาฯพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานโค...

กิจกรรม : การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "ใคร..?" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จัดการแสดงละครเพื่อการศึกษา ในเรื่...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555, ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรี...

กิจกรรม : การประกวดการนำเสนอภาษาอังกฤษในหัวข้อ"International Holiday Calendar"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม การประกวดการนำเสนอภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "International Ho...

กิจกรรม : การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "THE tribes เผ่า-เผ่า" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จัดการแสดงละครเพื่อการศึกษา ในเรื่...

กิจกรรม : กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้”
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” โดยคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวั...

กิจกรรม : การแสดงละครเพื่อการศึกษา เรื่อง "HYPOCRITICAL" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ CCIE R&S lab workbook วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก...

กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ CCIE 400-101 Lab ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม...

กิจกรรม : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา leather journal ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมา...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนกันยายน พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ IBM 000-001 dumps โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึก...

กิจกรรม : ต้อนรับ Mr. Louis Borok ผู้อำนวยการฝ่ายInternational Students จากโรงเรียน Westlake Boys High School ประเทศนิวซีแลนด์
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 000-002 exam โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให...

กิจกรรม : การนำเสนอกิจกรรมหนอนไหม
รายละเอียด :
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ Pass CCIE Lab 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์ว...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง 70-465 exam วันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 70-4...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ “เรียนรู้ ป่าชายเลน” ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ IBM 000-019 dumps ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...

กิจกรรม : กิจกรรม" พหุภาษา แฟมิลี่ แรลลี่ ประจำปี 2555"
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกร...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 6 กั...

กิจกรรม : การบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเพื่อ...

กิจกรรม : งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รายละเอียด :
     คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดย...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร เดือนสิงหาคม พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในโครง...

กิจกรรม : การฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน
รายละเอียด :
     งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียน โดยมีอาจารย์จักรี สว่างไพร เป็นประ...

กิจกรรม : นิทรรศการ “๘๐ พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน”
รายละเอียด :
     นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “๘๐ พรรษา มหาราชินี ด้วยพระบารมี แม่แห่งแผ่นดิน” จัดโดย ...

กิจกรรม : กิจกรรม เที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน :: วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม เที่ยวกันไปไม่ไกลเกินวัน ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมีรายละเอียดดังนี...

กิจกรรม : การแข่งขันสุนทรพจน์ BUUIC Speech Contest 2012
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ BUUIC Speech Contest 2012 หัวข้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 (กรีฑา)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 (โชว์เชียร์)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2555 (พิธีเปิด+พาเหรด)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ "ท่องแดนมหัศจรรย์ในเขาเขียว" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 และผศ....

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพื่อใ...

กิจกรรม : กิจกรรมลานดนตรีเพื่อแม่และตลาดนัดชมรม 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมกิจกรรมลานดนตรีเพื...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น (Shodo) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขียนพู่กันแบบญี่ปุ่น (Shodo) สำหรับนักเรียนระ...

กิจกรรม : การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรม การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ว...

กิจกรรม : สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     หลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนากา...

กิจกรรม : ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจาร...

กิจกรรม : กิจกรรมหนอนไหม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 โดย ชมรมรักษ์โรงเรียน
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "หนอนไหม" แก่นักเรียนระดับชั้นประถ...

กิจกรรม : กิจกรรม "สำรวจระบบสุริยะจักรวาลกับสภาวะโลกร้อน" ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัด...

กิจกรรม : โครงการทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมปักกิ่ง 39 (Beijing No.39 Middle School)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการทุ...

กิจกรรม : โครงการ Millennium Development Goals ( MDGs) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมโครงการ Millennium Development Goals ( MDGs) ณ...

กิจกรรม : กิจกรรมทอดผ้าป่าพระไตรปิฎกเป็นวันที่2-3(19-20 ก.ค.55)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ได้จัดกิจกรรมทอ...

กิจกรรม : กิจกรรม ฟ.ฟัน สะอาด ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม ฟ.ฟัน สะอาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 113 คน ในวันพ...

กิจกรรม : การแข่งขัน "เถ้าแก่น้อย ซูโดกุเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย" ครั้งที่ 5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที...

กิจกรรม : กิจกรรมทอดผ้าป่าพระไตรปิฎกเป็นวันแรก(18 ก.ค.55)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าพระไตรปิฎกในวันแรก ในวันพุธที่ 18 ก....

กิจกรรม : โครงการหาหนังสือให้น้องอ่าน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่1
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ได้จัดโครงการหาหนังสือให้น้องอ่าน โดยนักเรียนระดับชั้น...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี...

กิจกรรม : กิจกรรม รุ่นพี่พบรุ่นน้อง
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 255...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะรองอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา มหาวิทยาลัยวากายามา
รายละเอียด :
     ต้อนรับคณะรองอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวากายามา เข้าเยี่ยมชมและว...

กิจกรรม : การทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) :: ป.5
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการทำและแข่งขันซูโม่กระดาษ (Kamizumo) สำหรับนักเรียน...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     งานสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโ...

กิจกรรม : กิจกรรม “วันชาติอเมริกา" ระดับชั้น ป.4-ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม “วันชาติอเมริกา" ประจำปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 4...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลปาลินา กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด :
     ต้อนรับคณะผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลปาลินา กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โ...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ม.4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแสดงละครเพื่อการศึกษา" ให้กับนักเรียนระด...

กิจกรรม : กิจกรรมการเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) ป.5-ม.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการเขียนแผ่นคำอธิษฐานเนื่องในเทศกาลทานาบาตะ(Tanabata) สำหรับนักเ...

กิจกรรม : ปฐมนิเทศนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน Beijing 39th Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต, ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต, ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธ์ และผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ ปฐมนิเทศนัก...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต กล่าวอวยพรตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน Beijing 3...

กิจกรรม : กิจกรรม การเปิดตัวสี และ แสดงพลังสี กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 10
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555 สำหรับอาจารย์และบุคลากร
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาหุภาษา ศูนย์วิจัยและัพัฒนาการศึกษา จัดโครงการตรว...

กิจกรรม : วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้น...

กิจกรรม : ประกาศผล การแข่งขันแบรนด์ครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด :
     งานพัฒนากีฬา ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 รณรงค์เรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง กล่าวถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ และการแสดง...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษ...

กิจกรรม : การฝึกทบทวน ผกท. และ การฝึกอบรม นศท. ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา
รายละเอียด :
     อาจารย์อัศวินทร์ เสียงลือชา , อาจารย์จักรี สว่างไร และ นศท. จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย นศท.วรวิชญ์ แก้วสระแสน , นศท.พรสุขวัฒนา ดวงนิล ...

กิจกรรม : เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทศกาลขนมบ๊ะจ่าง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก...

กิจกรรม : โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
รายละเอียด :
     งานสุขภาพและอนามัย จัดโครงการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล(2012) เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 8.0...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 รณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดและการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu)ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คาบเรียนที่ 4 ส...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 รณรงค์การแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน และประชาสัมพันธ์กิ...

กิจกรรม : อาจารย์และนักเรียน ร่วมชมปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์(Transit of Venus)
รายละเอียด :
     อาจารย์และนักเรียนให้ความสนใจ ร่วมชมปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์(Transit of Venus) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนมาอ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 กิจกรรม "ต้อนรับน้องป.1" และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความส...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาพหุภาษา กล่าวต้อนร...

กิจกรรม : IMC CAMP 2012
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการ ค่าย Interactive multilingual Camp 2012 (IMC CAMP) ระ...

กิจกรรม : KUSMP Multi Skills Camp #2
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการ ค่ายวิชาการ KUS MP Multi Skills C...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาจีนแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ China Xiamen 2012(7เม.ย -3พ.ค.2555)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการเรียนภาษาจีนแบบ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Harrow House ประเทศอังกฤษ (7เม.ย.-5พ.ค.2555)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบ...

กิจกรรม : โครงการกิจกรรมส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ(ภาคฤดูร้อน 2554)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมควา...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ ณ ประเทศ Australia ระหว่างวันที่ 7 เมษายน ถึง 2 พ.ค. 2555
รายละเอียด :
     ตามที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีนโยบายในการจัดโครงกา...

กิจกรรม : กิจกรรม The Clifford Phonics Camp 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม The Clifford Phonics Camp 2554 ระหว่างว...

กิจกรรม : กิจกรรมเกมภาษาจีนมหาสนุก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเกมภาษาจีนมหาสนุก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีน...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต ประธานโครงการการศึกษาพหุภาษา อวยพรก่อนสอบปลายภาค กิจกรรมเชิญ...

กิจกรรม : Open House นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับประถมศึกษา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรม Open House นำเสนอกิจกรรมอิสระและพัฒนาตน ระดับประถมศึ...

กิจกรรม : Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers : ป.6
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา จัดการสอบมาตรฐานสากล Cambridge Young Learners English Tests ระดับ Flyers สำหรับนักเรียนช...

กิจกรรม : ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก The College at Asian University
รายละเอียด :
     ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก The College at Asian University วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 เพื่อศึกษาดูงานการดูแลนักเร...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจฯ ภาคฤด...

กิจกรรม : ค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายกลางวันลูกเสือ...

กิจกรรม : ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก W...

กิจกรรม : ประมวลภาพพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและการอบรมจิตพัฒนาปัญญา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษา...

กิจกรรม : ประมวลภาพกิจกรรม "กอล์พหุภาษา เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554"
รายละเอียด :
     สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจก...

กิจกรรม : งานพหุภาษาก้าวสู่...ทศวรรษที่ 2 "พระยศยิ่งยง...พหุภาษานบองค์พระภูมินทร์"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศานตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดงานพหุภาษาก้าวสู่...ทศวรรษท...

กิจกรรม : ประมวลภาพโครงการค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์:ป.5
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือแ...

กิจกรรม : ฟุตบอลสาธิตจตุรมิตร ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตสาธิตแห่...

กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ตามรอยประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา:ม.2
รายละเอียด :
     รายละเอียด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ตามรอยประวัติศาสตร...

กิจกรรม : Museum of Natural History, Chulalongkorn University (24 january 2012)
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย...

กิจกรรม : Western Dining Etiquette at Sheraton Grande Sukhumvit Hotel, Bangkokl
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนส...

กิจกรรม : การแข่งขันทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ICDL ครั้งที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทดสอบความสามา...

กิจกรรม : โครงการ Love Rock Love Kids อิ่มบุญอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการ Love Rock Love Kids อิ่มบุญอุ่นไอรัก ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 16.1...

กิจกรรม : การแข่งขันทักษะวิชาการทางภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(วิชาภาษาญี่ปุ่น) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางภาษาญี่ปุ่น ในงาน...

กิจกรรม : คณาจารย์เข้าร่วมชมงาน BOI FAIR 2011 รวมพลังน้ำใจไทย “โลกสดใส ไทยยั่งยืน”
รายละเอียด :
     คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เข้าร่...

กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาฟุตบอลสาธิตจุฬาคัพ ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง...

กิจกรรม : กิจกรรมวันปีใหม่ 2555
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมปีใหม่ 2555 ในวันศุกร์ที่ 3...

กิจกรรม : รับรางวัล การแข่งขันกีฬาอมตะจูเนียร์ ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     ชื่อรายการแข่งขัน : การแข่งขันกีฬาอมตะจูเนียร์ ครั้งที่ 3 รางวัลที่ได้รับ : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล ระดับ ม.ต้น และ รางว...

กิจกรรม : รับการอบรม"การวิจัยในชั้นเรียน (รูปแบบการทำวิจัย)"
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมการวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงกา...

กิจกรรม : โครงการ “เรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง ป่าชายเลน : ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของเรา” ระดับม.4
รายละเอียด :
     โครงการ “เรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่อง ป่าชายเลน : ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของเรา” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 ธันวา...

กิจกรรม : กิจกรรม “วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2554”
รายละเอียด :
     กิจกรรม วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยจัดกิจกรรมตามระดับชั้นดังต่อไปนี้ ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสมาสต์, กิจกรรมวันปีใหม่ และค่ายพักแรมม.4 ...

กิจกรรม : มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และถวายเป...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกชมรมศิลป์บรรเลงและชมรม The Stage, กิจกรรมมอบหนังสือให้นักเร...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 ให้ความรู้เกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ...

กิจกรรม : พิธีการถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :
     พิธีการถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิ...

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนระดับม.4
รายละเอียด :
     หลักสูตรสุขศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ ของนัก...

กิจกรรม : โครงการ สาธิตเกษตรฯ รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รายละเอียด :
      โครงการ สาธิตเกษตรฯ รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี ในว...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ กล่าวต้อนรับเปิดเทอม และให้โอวาทแก่นักเรียน, กิจ...

กิจกรรม : กิจกรรม"โครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Beijing Union University กรุงปักกิ่ง ฯ (8 - 27 ต.ค.54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามีนโยบายในการจัดโครงการเรียนภ...

กิจกรรม : พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
รายละเอียด :
     ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ คณาจารย์ และนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต...

กิจกรรม : เข้าถวายความเคารพพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
รายละเอียด :
     คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา เข้าถวายความเคารพพระศพ สมเด็จพระเจ้า...

กิจกรรม : สัมมนา Speaking Strategies by Learning through the dialogue.
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาต่างประเทศ จัดสัมมนา "Speaking Strategies by Learning through the dialogue." โดยอาจารย์ Stuart Vinnie จาก Cambridge University Press. วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554...

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจาปี 2554
รายละเอียด :
     ศูนย์สารสนเทศการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ประจาปี 2554 โดยมีการกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และการเล่านิทานจา...

กิจกรรม : การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ของนักเรียนระดับชั้นป.3
รายละเอียด :
     การนำเสนอกิจกรรม "หนอนไหม" ของนักเรียนระดับชั้นป.3 โดยผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต, ผศ.ศรีสุดา ไกรวพันธุ์ และศิษย์เก่าจากชมรม "รักษ์โร...

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2554
รายละเอียด :
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักง...

กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่๖ ประจำปี ๒๕๕๔
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กิจกรรมสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ของนักเรียนมัธยมศึกษาชั...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีนจัดกิจกรรมทำอาหารจีน(ห่อเกี๊ยว) (2ก.ย.54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีนจัดกิจกรรมทำอาหารจีน(...

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ประจำปี ๒๕๕๔
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ ประจำปี ๒๕...

กิจกรรม : การฝึกซ้อมรับมือกับอุบัติภัยภายในโรงเรียน วันอังคารที่ 23 ส.ค.2554
รายละเอียด :
     งานสวัสดิภาพและรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือกับอุบัติภัยภายในโรงเรียน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 เพื่อฝึกซ้อ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 แนะนำกิจกรรมตาราง 9 ช่อง...

กิจกรรม : พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพร...

กิจกรรม : พิธีต้อนรับอาจารย์และนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนพี่น้องไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อุ
รายละเอียด :
     พิธีต้อนรับอาจารย์และนักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนพี่น้องไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-อุบุยาม่า วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2554...

กิจกรรม : โครงการ เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ เรียนรู้เรื่องป่าชายเลน ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ อาคารหอประชุม ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ...

กิจกรรม : พิธีอำลานักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ณ University School ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     พิธีอำลานักเรียน โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ณ University School ระยะเวลา 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2554 นางสาวนัทธพร นาคธนสุกาญจน์ ชั...

กิจกรรม : นักเรียนเข้ารับรางวัลการประกวดเรียงความระดับจังหวัด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด :
     นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความระดับจังหวัด หัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต" เมื่อวันที่ 1 สิ...

กิจกรรม : โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตร - โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา
รายละเอียด :
     โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (นานาชาติ)ภายใต้การควบคุมของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเส...

กิจกรรม : ทุนการศึกษา ณ Beijing 39th Middle School กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :
     ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับการตอบรับจากโรงเรี...

กิจกรรม : หนอนไหม ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 โดย ชมรมรักษ์โรงเรียน (27-07-54)
รายละเอียด :
     ชมรมรักษ์โรงเรียน สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจากทางโรงเรียน ให้รับผิดช...

กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา2553
รายละเอียด :
     พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา2553 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554...

กิจกรรม : ตัวแทนนักเรียน คณาจารย์เข้าคารวะอาจารย์ใหญ่ อดีตอาจารย์ใหญ่และคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ
รายละเอียด :
     ตัวแทนนักเรียนและคณาจารย์เข้าคารวะอาจารย์ใหญ่ อดีตอาจารย์ใหญ่ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เนื่องในวันไหว้ครู วันพฤหัส...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครูและ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 และพิธีมอบประกาศนียบัตร...

กิจกรรม : นักเรียนแต่ละระดับชั้นทำพานไหว้ครู
รายละเอียด :
     นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันทำพานไหว้ครู สำหรับกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554...

กิจกรรม : การประชุมผู้สอนในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดการประชุมผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โครงการการจัดการศึ...

กิจกรรม : พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปี...

กิจกรรม : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ณ วัดเขาบางทราย
รายละเอียด :
     ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกา ศาสนาและวัฒนธรรม และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ร่...

กิจกรรม : พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีหล่อเทียน เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูช...

กิจกรรม : ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการวัฒนธรรมและการศึกษา(สาธิตเกษตร-Jissen)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา โรงเรียน...

กิจกรรม : กิจกรรมลานดนตรีคุณธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ลานดนตรีคุณธรรม" เนื่องในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ว...

กิจกรรม : กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ปี 2
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ตอน มุ่งสู่อาชีพ ปี 2 สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 ในวันพฤหัสบดีท...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 กิจกรรม 5ส และวินัยใครสร้าง...

กิจกรรม : โครงการบรรยาย “สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” ระดับชั้น ม.2
รายละเอียด :
     ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนวจัดโครงการบรรยาย ในหัวข้อ “สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โด...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย จัดโครงการตรวจสุขภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เวลา 7.00-10.30 น. ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันชาติอเมริกา วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมวันชาติอเมริกา วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยมีกิจกรรมการเล่าเรื่องราวความเป็น...

กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงละครเพื่อการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงละครเพื่อการศึกษา ของนักเรียนระดับชั...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟ และรณรงค์การใช้สิทธิ...

กิจกรรม : ต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายละเอียด :
     ต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม...

กิจกรรม : โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     งานสุขภาพอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการฉีด...

กิจกรรม : กิจกรรมเปิดสี กีฬาสีสัมพันธ์ปีการศึกษา2554 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2554 "เปิดตัวสี" ในวันจันทร์ที 20 มิถุนายน 2554 คาบเรียนที่ 7 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ...

กิจกรรม : กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu)สำหรับนักเรียนชั้นมัธย...

กิจกรรม : กิจกรรมทำบุญตักบาตรยามเช้า ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิ...

กิจกรรม : เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง วันที่ 10 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 "เทศกาลขนมบ๊ะจ่าง" เพื่อส่งเสริมให้นักเ...

กิจกรรม : ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Northern Colorado(UNC)ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายละเอียด :
     ผศ.กรรณิการ์ ลิมพะสุต,ผศ.สุปรีดา ญาณพิรัต และผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Northern Colorado ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 7มิ.ย.2554"ต้อนรับน้องป.1-ประมวลภาพกิจกรรมปิการศึกศึกษา2553
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 กิจกรรมต้อนรับน้องป.1 และประมวลภาพกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2553...

กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตาราง 9 ช่อง กับการบูรณาการการเรียนการสอน”
รายละเอียด :
     การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตาราง 9 ช่อง กับการบูรณาการการเรียนการสอน” โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ว...

กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554
รายละเอียด :
     ประมวลภาพ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ Harrow House International College,SWANAGE,Dorset,UK ระหว่างวันที่ 1 APRIL — 1 MAY 2011
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ Ha...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ SYDNEY , Australia ระหว่างวันที่ 1 APRIL — 30 APRIL 2011
รายละเอียด :
     ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการเรียนภาษาแบ...

กิจกรรม : กิจกรรมโครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ BEIJING UNION UNIVERSITY (BUU),China ระหว่างวันที่ 29 MARCH - 21 APRIL 2011
รายละเอียด :
     ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการเรียนภาษาแบ...

กิจกรรม : ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเรียนส่งเสริมความถนัด ภาคฤดูร้อน ปี2553 ชุดที่3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม โครงการเรียนส่งเสร...

กิจกรรม : ประมวลภาพกิจกรรม โครงการเรียนส่งเสริมความถนัด ภาคฤดูร้อน ปี2553 ชุดที่2
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม โครงการเรียนส่งเสร...

กิจกรรม : โครงการเรียนส่งเสริมความถนัด ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2553(31-03 ถึง 22-04-54)ชุดที่1
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม โครงการเรียนส่งเสร...

กิจกรรม : มอบตัวนักเรียนใหม่(23-03-54)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรม " มอบตัวนักเรียนใหม...

กิจกรรม : "The Clifford Phonics Camp" 21 - 23 March 2011 (2nd Round)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่าย "The Clifford Phonics Camp" ร...

กิจกรรม : "The Clifford Phonics Camp" 15 - 17 March 2011 (1st Round)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่าย "The Clifford Phonics Camp" ร...

กิจกรรม : พิธีทำบุญครบรอบ10ปีโรงเรียน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียด :
     พิธีทำบุญครบรอบ10ปีโรงเรียน วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07.30-11.00น. เริ่มจากพิธีบวงสรวงศาลประภูมิประจำโรงเรียน โดยพระครูญาณสย...

กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2553 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 (ช่วงบ่าย)
รายละเอียด :
     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่5 ปีการศึกษา2553 "รวมใจอำลา พหุภาษารุ่น5 กาลเวลาแห่งรัก" วันพฤหัสบด...

กิจกรรม : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2553 วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 (ช่วงเช้า)
รายละเอียด :
     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่5 ปีการศึกษา2553 "รวมใจอำลา พหุภาษารุ่น5 กาลเวลาแห่งรัก" วันพฤหัสบด...

กิจกรรม : Love Rock Love Kids Concert วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554
รายละเอียด :
     หลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ จัดกิจกรรม Love Rock Love Kids Concert เพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักเรียนและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในวันพฤหัสบดีที...

กิจกรรม : นิทรรศการแนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น วันศุกร์ที่ 28 มกราคม
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี...

กิจกรรม : กิจกรรม "งานปีใหม่ 2554"ช่วงกิจกรรม พิธีการงานปีใหม่ 2554 ณ หอประชุมใหญ่"(30ธ.ค.53)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานปีใหม่ 2554" ไปแล้วนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3...

กิจกรรม : กิจกรรม "งานปีใหม่ 2554"ช่วงกิจกรรม พี่เพื่อน้อง"(30ธ.ค.53)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานปีใหม่ 2554" ไปแล้วนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3...

กิจกรรม : กิจกรรม "งานปีใหม่ 2554"ช่วงพิธีทำบุญ-ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2554 (30ธ.ค.53)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานปีใหม่ 2554" ไปแล้วนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3...

กิจกรรม : ประมวลภาพกิจกรรม "Fairy Tales" โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม " Fairy Tales โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" ไปแล้...

กิจกรรม : ประมวลภาพกิจกรรม History of Song โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม " History of Song โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2" ไปแล...

กิจกรรม : งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ประมวลภาพกิจกรรมในช่วง "การแสดงกลางแจ้ง ระดับม.2-ม.3"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ไปแล้วนั้น เม...

กิจกรรม : งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงการแสดง "โขน ตอน ตรวจพล ยกรบ"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ไปแล้วนั้น เม...

กิจกรรม : งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงกิจกรรม "พหุภาษาพาโชคและลานสนุก"
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ไปแล้วนั้น เม...

กิจกรรม : งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงการแสดงนักเรียนมัธยมปลาย(เวทีใหญ่)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ไปแล้วนั้น เม...

กิจกรรม : งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงการแสดง I CAN DO
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ไปแล้วนั้น เม...

กิจกรรม : งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ประมวลภาพกิจกรรมในช่วงพิธีเปิดและงานนิทัศน์วิชาการ
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรม "งานประจำปีพหุภาษา 2553 ครั้งที่ 8" ไปแล้วนั้น เม...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียด :
     กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประจำปี(บางเขน) โชว์การแสดงกลางแจ้งของนักเรียนระดับช...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการทำบ...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553
รายละเอียด :
     กิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ,แนะนำอาจารย์ใหญ่คนใหม่ ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร , ประมวลภาพกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน และร่วมแสดงความยินดีก...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ "The Australia Institute of Professional Education(AIPE),SYDNEY,Australia"
รายละเอียด :
     ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการเรียนภาษาแบ...

กิจกรรม : โครงการเรียนภาษาแบบเข้ม ณ "BEIJING UNION UNIVERSITY (BUU),China"
รายละเอียด :
     ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการเรียนภาษาแบ...

กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม"Ritsumeikan"ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่7-21ต.ค.53
รายละเอียด :
     งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาและ Ritsumeikan Uji Senior High School ได้จัด...

กิจกรรม : พิธีวางพวงมาลา "วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม" เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ขอร่วมน้อมรำลึกในพร...

กิจกรรม : โครงการค่ายจริยธรรมสาธิตเกษตร (หลักสูตรพุทธบุตร)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๓
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรม "โครงการค่ายจริย...

กิจกรรม : พิธีกตัญญุตาคารวะ ๒๕๕๓
รายละเอียด :
     วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดงานเกษียณอายุราชการ "พหุภาษ...

กิจกรรม : กิจกรรมวันสันติภาพสากล
รายละเอียด :
     วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 คณะกรรมการดำเนินโครงการ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึก...

กิจกรรม : การฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
รายละเอียด :
     วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดการฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัย...

กิจกรรม : โครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกันยายน 2553
รายละเอียด :
     งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการทำบ...

กิจกรรม : ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รายละเอียด :
     นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มาศึกษาดูงานการจั...

กิจกรรม : กีฬาสีสัมพันธ์ประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 เมื่อวันศุกร์...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
รายละเอียด :
     รณรงค์เรื่องการแยกขยะ และประชาสัมพันธ์โครงการหนังสือเพื่อน้อง...

กิจกรรม : การบรรยาย เรื่อง "การป้องกันตนเองจากสภาวะอันตราย"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการเพิ่มพูนความรู้จากการฟังวิทยากรบรรย...

กิจกรรม : การบรรยาย เรื่อง "เรื่องรักเรื่องใคร่...ในวัยรุ่น"
รายละเอียด :
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา วิชาสุขศึกษา จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้จากการฟังวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เรื่องรัก...

กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
รายละเอียด :
     หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้น ในวัน พุธที่ 25 สิงหาคม 2553 กิจกรรมที่จัด ได้แก่ 1.ละคร...


กิจกรรม : โครงการศึกษานอกสถานที่ "เรียนรู้ป่าชายเลน"ระหว่างวันที่ 19,23 สิงหาคม 2553
รายละเอียด :
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ "เรียนรู้ป่าชายเลน" ณ ศูนย์ศึกษาธรรม...

กิจกรรม : ตรวจสุขภาพนักเรียนปี 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุม เมื่...

กิจกรรม : อบรมอาจารย์ใหม่ โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2553
รายละเอียด :
     งานแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดโครงการอบรมแก่อาจารย์ใหม่ หัวข้อ โครงการ ...

กิจกรรม : กิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน จากอุบุยาม่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 ส.ค.53
รายละเอียด :
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และน...


กิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ "Team Building" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม 2553
รายละเอียด :
     งานบุคลากร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร หัวข้อ "Team Building" เมื่อว...

กิจกรรม : กิจกรรม"ทอดผ้าป่าการศึกษา" เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2553
รายละเอียด :
     งานสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตเกษตร บางเขน และงานสมาคมผู้ปกครองและครู โครงการการศึกษาพุภาษา จ.ชลบุรี ร่วมกันจัดกิจ...

กิจกรรม : โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2553
รายละเอียด :
     งานสุขภาพและอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2553 ...

กิจกรรม : งานปัจฉิมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Cololado ,USA เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 53
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Cololado ,USA ...

กิจกรรม : งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี2553 จัดการแสดงหุ่นนาฏยศาลา"ละครหุ่นเล็ก(โจ-หลุยส์)"
รายละเอียด :
     หลักสูตรภาษาไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำ...

กิจกรรม : งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา"ถวายเทียนพรรษา"เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553ณ วัดเขาบางทราย
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬห...

กิจกรรม : งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "หล่อเทียนพรรษา" วันที่ 19–23 กรกฎาคม 2553
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬห...

กิจกรรม : โครงการบรรยายพิเศษเพื่อลูก-ศิษย์ หัวข้อ"เลี้ยงลูก-ศิษย์อย่างไรให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ"(17-07-53)
รายละเอียด :
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเพ...

กิจกรรม : พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่4 ประจำปี2552
รายละเอียด :
     พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน นักเรียนรุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กร...

กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน นักเรียนรุ่นที่ 4 ประจำปีก...

กิจกรรม : ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 งานสุขภาพอนามัย จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ม...

กิจกรรม : กิจกรรมเปิดตัวสี กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     กิจกรรมเปิดตัวสี และพ่อสี แม่สี งานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม สีแดง Re/a/dy Gaga ปร...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น การทำตุ๊กตาไล่ฝน (เทรุ เทรุ โบสึ)
รายละเอียด :
     วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน เพื่อนสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมข...

กิจกรรม : กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาจีน การทำขนมบ๊ะจ่าง
รายละเอียด :
     วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 หลักสูตรภาษาจีน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำขนมบ๊ะจ่าง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่...

กิจกรรม : งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3
รายละเอียด :
     งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3 ภายบใต้แนวคิด "นวัตกรรมนำสังคม : Best Practice From Lab Schools" จัดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย...

กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 音乐节帐篷 帐篷定做...

กิจกรรม : สัมมนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2553
รายละเอียด :
     สัมมนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 10 พฤษภาคม 2553...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553
รายละเอียด :
     กิจกรรมวันไหว้ครู, การถ่ายทอดประสบการณ์จากนักเรียนโครงการเรียนภาษาแบบเข้มและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จากประเทศอังกฤษ ออสเตรเล...

กิจกรรม : กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553
รายละเอียด :
     การมอบเข็มมารยาทงามแก่นักเรียนที่มีมารยาทงาม ได้แก่ เด็กหญิงธันยพร ลาภธนกิจ ม.1/1, เด็กหญิงสุพัชร์คณา แก้วดวงโต ม.3/3, นางสาวธนว...

 
 
home
 
© Copyright by SATIT KASET MP LAB SCHOOL WEBSITE TEAM. All rights reserved.
Blog counter
 
ปรับปรุงล่าสุด : 17/01/2555 เวลา 10.10 น.